13 juli 2017

Att redovisa och söka medel

Alla register som har fått nationella medel ur satsningen ska lämna in redovisningar under 2017 för att göra det möjligt att följa upp satsningen.

Redovisning 17 september 2017

Senast den 17 september ska de register som vill ansöka om medel för 2018 lämna en ansökan. Nya registerinitiativ kommer inte ha möjlighet att ansöka om nationella medel för 2018.

Praktisk information om inlämning av ansökan

Ansökan ska lämnas i det vanliga webbaserade ansökningssystemet och blanketten är tillgänglig i systemet från och med v. 34.

Ansökan ska innehålla följande:

Planer för kommande år

Här beskrivs planerna för kommande verksamhetsår. Planerna kan till exempel röra arbete kring utdatafunktioner som stöd för vårdens förbättringsarbete, förbättrat registerinnehåll, variabler och datakvalitet, patientmedverkan och arbete kring IT-stöd och datainsamling.

I beskrivningen ska tydliggöras vilka planer som avser utvecklingsinsatser. Detta ska också gå att utläsa av budgetäskandet. Beskriv också nödvändiga utvecklingsinsatser under 2018.

Handlingsplan

De ekonomiska medlen för 2018 väntas minska ytterligare jämfört med 2017. Här görs en beskrivning av hur registret kommer att förhålla sig till ett minskat anslag. Beskrivningen bör innehålla en konsekvensbeskrivning.

Projektgruppen för Framtidens kvalitetsregister presenterade i sin rapport ett förslag på neddragning av medel inför 2018. Detta förslag är baserat på vilka medel som idag är aviserade för 2018. I projektgruppens förslag ingår en neddragning om 21,5 % jämfört med 2017 års budget för medel riktade direkt till registren. Använd den föreslagna neddragningen som en riktlinje för beskrivningen av kommande år samt handlingsplan och eventuell konsekvensbeskrivning.

Budgetäskande

Utgå från de planer som finns för det löpande registerarbetet. Det kommer inte finnas möjlighet att söka medel för två år.

Budgetäskandet kommer att bestå av samma kostnadsposter som tidigare år (se tidigare inlämnade Q4-redovisningar). För varje kostnadspost beskrivs vad medlen ansöks för. Om tjänsten köps från registercentrum ska det anges. Ange också om det är en kostnad för förvaltning, utveckling eller bägge.

Ansökan om höjd certifieringsnivå

I år finns det möjlighet att ansöka om höjd certifieringsnivå. I så fall motivera varför registret bör få en högre certifieringsnivå. För att certifieringsnivån ska ändras krävs att registret lever upp till samtliga krav för den aktuella certifieringsnivån.

Redovisning 25 september

Senast den 25 september ska alla register som fick medel ur satsningen 2016 lämna en årsrapport. Årsrapporten mejlas till adminkvalitetsregister@skl.se

.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!