20 mars 2018

För kvalitetsregister

För att ingå i ett anslutningsprojekt för automatiserad datainsamling behövs ett beslut från en vårdgivare om att leda ett anslutningsprojekt. Initiativet kan självfallet komma från flera intressenter.

Det anslutande kvalitetsregistret behöver redogöra för anslutande vårdgivare om hur pass färdigt registret är.

Är registret färdigt med sin informationsspecifikation och den regelbas som styr datainsamlingen så blir anslutningsarbetet mycket lättare. För registret innebär den tillkommande vårdgivaren huvudsakligen att man bistår i testarbetet.

Är det i stället så att registret står inför förändringar eller att det står helt i början av processen att ta fram både informationsspecifikation och regelbas för datainsamling, då måste en överenskommelse med aktuell vårdgivare göras avseende synkronisering av arbete på ömse sidor.

Automatisering av datainsamling innebär att registret ingår i tekniska beroenden. Datain­sam­ling via NKRR minimerar effekterna av dessa och förenklar därtill hantering av framtida förändringar i registret. Den första anlutningen innebär en initial tröskel då alla registrets variabler skall hanteras. Följande anslutningar av tillkommande vårdgivare innebär ingen egen utveck­lings­insats utan att man bistår i vårdgivarens tester. Framtida uppdateringar i registret görs centralt och behöver inte innebära förändringar hos de många anslutna vårdgivarna.

 

Anslutningsprojektets olika steg

Register och styrgrupp

Den här informationen riktar sig till registerhållare och registrets styrgrupp.

Steg 1 Initiering

Innan anslutningsprojektet påbörjas kontaktas NPDi för avstämning om förusättningar, koordinering, förankring och metodstöd

 

Steg 2 - Registrets självdeklaration

En inledande övergripande genomgång av kvalitetregistrets egna förutsättningarna görs för att bedöma om förutsättningar för ett integrationsprojekt. Denna inledande självdeklaration kan ligga till grund för beslut om att vara med i ett fortsatt projekt. NPDi har en mall för en sådan registrers självdeklaration.

 

Steg 3 - Dialog och överenkommelse med anslutande vårdgivare

Registret redogör för sina förutsättningar för anslutande vårdgivare. Om registret sedan tidigare är klart med informationsspecifikation och regelbas så är anslutningsarbete enkelt och rör bara utökning av antalet anslutna vårdgivare och test av detta.

Står registret inför förändringar eller inför att ta fram sin informationsspecifikation och regelbas för första gången så påverkar detta ett anslutningsprojekt. Ett skäl att vänta skulle exempelvis kunna vara att det framgått att registrets indikatorer och fråge­variabler ännu inte är tillräckligt fastlagda, att det är svårt att bestämma en nödvändig arbetsinsats. För registret innebär ett pilotprojekt en bästa draghjälp. För vårdgivarsidan innebär registrets utveckling en faktor som skulle kunna innebära förseningar. Här krävs en tydlighet parterna emellan. Ytterst är det vårdgivarens som beslutar om sitt anslutningsprojekt.

Register och vårdgivare gör en överenskommelse om att inleda ett gemensamt anslutningsprojekt. Här bestäms hur arbetet ska koordineras med avseende på utvecklings och testarbete på ömse sidor. Här bestäms också en första uppskattning av omfång och tidsplan. Om inte registret står inför några förändringar kan denna överenskommelse ligga till grund för det fortsatta anslutningsarbetet. Om registret står inför en första skrivning av sin informationsspecifikation så kan överenskommelsen också peka fram till en milstolpe och nytt beslut efter registrets första analys av sina variabler, se beskrivning nedan.

 

Steg 4 - Genomförande framtagning informationsspecifikation och datainsamlingsregler

4.1 - Teknisk variabelbeskrivning [Registret, vårdgivare, informatiker och regelskrivare]

 1. Registrets förarbete med variablerna
  1. Regelskrivare utses, introduceras och önskad samverkan bestäms [registret, regelskrivare]
  2. Registrets egen variabelspecifikation ställs samman, befintliga underlag tas fram, registrets självdeklaration används och kompletteras. [registret].
  3. Genomgång variabelspecifikation. Iteration i ett förstudiearbete för att samla in svar. [register, regelskrivare, erfaren regelskrivare, informatiker och vårdgivaren].
 1. Desk-check av alternativlösningar framkastade under föregående steg. Detta görs avseende alla variabler och mot pilotens produ­cent­­­system, bland annat för att skatta förekomst och täckningsgrad. Även möjliga andra producentsystem beaktas, vilket kan vara svårt men värdefullt för att tidigt lyfta eventuella problem. [register, regelskrivare, erfaren regelskrivare, informatiker och vårdgivare]
 2. Avstämning med register kring det samlade utfallet av stegen ovan. Allt sammanfattas i ett dokument kallat ”Teknisk variabelbeskrivning”. Dokumentet innehåller också bedömning om teknisk genomförbarhet per variabel.
 3. Milstolpe och beslut mellan vårdgivare och register att gå vidare med pilotprojekt. Här bestäms också pilotprojektets slutliga omfång, vilka variabler som över huvud taget skall tas med.
4.2 - Informationsspecifikationen och regelskrivning färdigställs
 1. Informationsspecifikationen färdigställs av informatiker, baserat på löpande dialog med registret och på gjort variabelbeskrivning och övrig dokumentation från punkterna ovan. Saknade koder begärs från berörda myndigheter och organisationer. Då regelskrivning kommer igång så itereras eventuella frågor med regelskrivare löpande.
 2. Regelskrivning baserad på Informationsspecifikationen görs av regelskrivare. Iteration över punkten ovan varefter informationsspecifikationen kommer fram.

 

Steg 5 - Avslut och förvaltning

Tester mellan vårdgivarens system och kvalitetsregistret knyter till slut samman hela datainsamlingen. Här måste registret bistå en vårdverksamhet i bedömning hur utfallet av datainsamlingen blir.

När anslutningsprojektet är klart övergår arbetet till förvaltningen. Kvalitetsregistret har ett fortsatt ansvar för sin informationsspecifikation och de regler som finns skrivna i NKRR. Vid ändringar och tillägg i kvalitetsregistret görs motsvarande uppdateringar i informationsspecifikationen och regeler i NKRR.


Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!