16 april 2017

För kvalitetsregister

För att ingå i ett anslutningsprojekt för automatiserad datainsamling behövs ett beslut från en vårdgivare om att leda ett integrationsprojekt. Initiativet kan självfallet komma från flera intressenter.

Det anslutande kvalitetsregistret behöver ta ett beslut om att ingå. Ett övervägande är viktigt i synnerhet inför en första anslutning, men, även därefter kan det vara anledning att väga in exempelvis om registret skulle stå inför stora förändringar. En automatisering av datainsamling innebär att registret ingår i nödvändiga tekniska beroenden. NPDi och datainsamling via NKRR minimerar dessa effekter och förenklar därtill hantering av framtida förändringar i registret. Men, det är inte lämpligt att göra större registerändringar under pågående anslutningsprojekt inte minst med hänsyn till beroenden till alla övriga deltagande parter.

Anslutningsprojektets olika steg

Register och styrgrupp

Den här informationen riktar sig till registerhållare och registrets styrgrupp.

Steg 1 Initiering

Innan anslutningsprojektet påbörjas kontaktas NPDi för avstämning om förusättningar, koordinering, förankring och metodstöd

Steg 2 - Registrets självdeklaration

En inledande övergripande genomgång av kvalitetregistrets egna förutsättningarna görs för att bedöma om det är lämpligt att gå in i ett integrationsprojekt. En följande initial genomgång av registrets frågevariabler kan vara ett andra tidigt steg. Denna inledande självdeklaration kan ligga till grund för beslut om att vara med i ett fortsatt projekt. NPDi har en mall för en sådan registrers självdeklaration. Ett gott skäl att vänta skulle exempelvis kunna vara att det har framgått att registrets indikatorer och underliggande frågevariabler ännu inte är tillräckligt fastlagda.

Steg 3 - Beslut att ingå i ett anslutningsprojekt

Då det förberedande analysarbetet är klart och visar att registret har förutsättningar för en automatisering av datainsamling kan beslut tas om att intå i ett integrationsarbete.

Steg 4 - Genomförande

I detta steg genomförs anslutningsprojektet utifrån intressent- och beroende­analysen för projektets genomförande.

Kvalitetsregistret behöver ha en färdig Informationsspecifikation som i detalj bestämmer varje informationselement som krävs för en registrering i registret. Är inte denna färdig måste projektet räkna med tiden för färdigställandet av informationsspecifikationen i sin plan.

Steg 4.1 Informationsspecifikationen

Under detta steg tas nödvändiga underlag för den tekniska datainsamlingen fram. Det innefattar översyn och ett mappningsarbete till Nationella fackspråk av registrets frågevariabler.

 • Detaljera genomgång av aktuella formulär som skall hanteras görs. Frågevariablerna i aktuella formulär ses över.
 • Valda formulärs alla frågevariabler knyts till Nationellt fackspråk och Nationell Informationsstruktur. Den tid detta arbete tar är beroende på dels antalet frågevariabler som måste hanteras. Vidare finns det beroenden till de standardkodverk som skall användas, om dessa är klara eller om kompletteringar behöver göras.
 • Frågevariablers mera kontextuella beroenden och öskade inklusionskriterier analyseras och definieras. Detta ligger till grund för den följande regelskrivningen i NKRR.
 • Resultatet av detta arbete blir ett dokument som kallas Informations­specifikation. Dokumentet utgör ett objekt som registret skall förvalta. OBS att Informationsspecifikationen gäller oförändrad för alla tillkommande anslutningar av vårdgivare.

4.2 Regelskrivning i NKRR

 • Med Informationsspecifikationen som grund definieras datainsamlingen i NKRR. Konkret skrivs s.k. regler i rapportverktyget NKRR, enkelt uttrykt en regel per registerfråga. Här möts den språkliga, semantiska nivån med den tekniska nivån. Arbetet kan uppfattas att vara för tekniskt och det är därför bra att RCO eller annan stödorganisation deltar i detta arbete.
 • Registret deltar i att skriva tester och att göra verifieringar av testutfallen. Kvalitetsregistret gör sina egna tester mot testdata i NKRR för att kontrollera att de skrivna reglerna är konsistenta och ger önskade svar. Här bygger registret upp tester som sedan kan användas i kommande tester mot vårdgivarens system och testdata.
 • Den färdiga regelbasen i NKRR utgör ett objekt som registret skall förvalta. OBS att regelbasen i NKRR gäller oförändrad för alla tillkommande anslutningar av vårdgivare.

4.3 Registreringslogik

Kvalitetsregistret bygger också upp den registreringslogik som skall gälla. För vissa register är det lämpligaste att göra en komplettering av befintliga registreringsformulär vilka ges en ny funktion, exempelvis en knapp, för att hämta journaldata för förifyllnad av formulärets fält. Andra register kan helt eliminera registreringsformuläret och i stället bygga upp ett helt automatiserat flöde av patientdata till kvalitetsregistret.

 

Steg 4 - Avslut och förvaltning

Det är viktigt att regelskrivning i NKRR och uppbyggnaden av hur dataflödet skall gå till görs utifrån premissen att detta sen också skall fungera för alla vårdgivare.

Tester mellan vårdgivarens system och kvalitetsregistret knyter till slut samman hela datainsamlingen. Här måste registret bistå en vårdverksamhet i bedömning hur utfallet av datainsamlingen blir.

När anslutningsprojektet är klart övergår arbetet till förvaltningen. Kvalitetsregistret har ett fortsatt ansvar för sin informationsspecifikation och de regler som finns skrivna i NKRR. Vid ändringar och tillägg i kvalitetsregistret görs motsvarande uppdateringar i informationsspecifikationen och regeler i NKRR.

Genomförande vid en andra anslutning och därefter

När kvalitetsregistret har gjort en första anslutning så kommer anslutning av nästa vårdverksamhet att vara enklare. Registrets informationsspecifikation är klar och de regler som skrivits i NKRR är klara. Det som skall planeras in är att registret måste kunna bistå anslutningsprojektet i testarbete och kvalitets­säkring. Hur lyckas den tillkommande vårdverksamheten att ställa samman data? Kommer allt med och är det rätt uppgifter?

De tekniska leden mellan registret och vårdverksamheten är de samma som tidigare anslutningar.

 

Kvalitetsregistrets tekniska anslutning till NKRR

När kvalitetsregistret skall hämta data görs ett anrop till en tjänst på NKRR som heter GetFormData. NKRR gör sen i sin tur anrop av berörda tjänstekontrakt hos aktuell vårdverksamhet och hämtar in underlag därifrån. Underlagen bearbetas av reglerna, resultatet ställs samman och NKRR lämnar sedan, som svar på GetFormData-anropet, registrets alla efterfrågade svardata. Registret uppträder i och med detta som en så kallad konsument på Nationell tjänsteplattform och måste därför vara formellt anslutet till denna.

Övergripande steg

 • Kontakta NKRR-förvaltningen för avstämning och koordinering. Närmast gäller att etablera kontakt med Inera angående tillkommande anslutningen.
 • Det är registrets tekniska plattform som tekniskt ansluts till tjänsteplattformen. Om detta inte har gjort tidigare behöver register och stödorganisation ta några steg för att kunna ansluta. Dels skriver man en kort redogörelse för den anslutning man önskar, om syfte och tekniska förutsättningar. Detta görs i ett dokument kallat Förstudie. Dels fyller man i mera formella blanketter runt anslutningen med specificering av tekniska id och adresser.
 • Om registerplattformen redan är ansluten sedan tidigare avseende ett annat register så förenklas de formella stegen ovan och utgörs då mera av kompletteringar till redan skrivna dokument och blanketter.
 • NPDi tar stöd, så kallat anslutningsstöd, hos Inera och kan bistå i processen att få till stånd en anslutning till tjänsteplattformen.

 

RCO, stöd för användning av NKRR

Registercentrum eller annan stödorganisation skall kunna stödja anslutet register med användning av NKRR och förvaltning av de dokument och tekniska konfigurationer som bestämmer datainsamlingen.

Kvalitetsregistret behöver stöd att anropa NKRR-funktionen och hantera svarsdata. Användarinteraktionen måste bestämmas; Är den semiautomatisk baserad på en förifyllnad av registerformulär eller är den helt automatiserning baserad på en fortlöpande datainsamling utifrån notifieringar? Dokumentation och de tekniska konfigurationerna måste både tas fram initialt och därefter förvaltas.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!