27 augusti 2018

För kvalitetsregister

Ett anslutningsprojekt för automatiserad datainsamling har ofta sin grund i ett beslut hos en vårdgivare om att leda ett anslutningsprojekt. Initiativet kan självfallet komma från flera intressenter.

Det anslutande kvalitetsregistret behöver kunna redogöra för anslutande vårdgivare om vilken status man befinner sig i. Har registret en stabil variabelbas, är det färdigt med sin informations­specifikation och den regelbas som styr datainsamlingen, blir anslutnings­arbetet mycket lättare. För registret innebär en tillkommande vårdgivare då huvud­sakligen att man bistår i anslutnings- och testarbetet.

Är det i stället så att registret har pågående arbete med att definiera använda variabler, står inför förändringar eller att registret är helt i början av processen att ta fram både informationsspecifikation och regelbas för datainsamling, då måste en överenskommelse med aktuell vårdgivare göras avseende synkronisering av arbete på ömse sidor.

Automatisering av datainsamling innebär att registret ingår i olika tekniska beroenden. Datain­sam­ling via NKRR minimerar effekterna av dessa beroenden och förenklar därtill hantering av framtida förändringar i registret.

Den första anlutningen innebär vanligtvis en initial tröskel då alla ett registers variabler skall hanteras; dels analyseras och specificeras i en Informationsspecifikation och dels programmeras avseende olika villkor i en så kallad regel i NKRRs rapportfunktion. Vidare innebär anrop över gemensam nationell tjänsteplattform en initial teknisk anslutning.

De därpå följande anslutningarna av tillkommande vårdgivare innebär sen ingen egen utveck­lings­insats, den egna tekniska anslutningen återanvänds. I stället ligger fokus på att registret bistår i vårdgivarens tester.

Framtida uppdateringar i registret görs centralt och behöver inte med nödvändighet innebära förändringar hos de många anslutna vårdgivarna. Ett exempel på en sådan enklare ändring är skulle exempelvis kunna vara en komplettering i ett sökvillkor. Berörd ändrad regel läser data via samma kontrakt men nu med ändrade anropsparametrar vilket inte behöver medföra krav på ändringar hos vårdgivarna.

 

Anslutningsprojektets olika steg

Den här informationen riktar sig till registerhållare och registrets styrgrupp.

Steg 1 Förberedande arbete, registrets självdeklaration

Innan anslutningsprojektet påbörjas kontaktas vårdgivare och NPDi för avstämning om förusättningar, koordinering, förankring och metodstöd

En övergripande genomgång av kvalitetsregistrets egna förutsättningarna görs för att bedöma om förutsättningar för ett integrationsprojekt. NPDi har en mall för en sådan registers självdeklaration. Ett eller några möten med registret ger en grund för registrets beslut om fortsatt arbete.

Registret redogör för sina förutsättningar. Om registret sedan tidigare har en stabil variabel­bas, är klart med informationsspecifikation och regelbas och tillhörande testunderlag så är anslutningsarbete enkelt och rör bara utökning av antalet anslutna vårdgivare och test av detta. Står registret inför förändringar eller inför att ta fram en informationsspecifikation och regelbas för första gången så påverkar detta ett anslutningsprojekt.

Om registrets indikatorer och fråge­variabler ännu inte är tillräckligt fastlagda är det svårt att bestämma en nödvändig arbetsinsats. Här kan det vara anledning att ta beslut om att vänta med en integration. Alternativt att vårdgivare och register är överens om att stegvis realisera både fastläggandet av variablerna och automatisering av datainsamlingen. För registret innebär ett sådant pilotprojekt en god draghjälp. För vårdgivarsidan innebär registrets samtidiga utveckling dock en risk­faktor som skulle kan innebära förseningar. Här krävs det därför en öppenhet parterna emellan och att man gör en överenskommelse om ett gemensamt arbete. Ytterst är det vårdgivarens som beslutar om sitt anslutnings­projekt.

Register och vårdgivare gör en överenskommelse om att inleda ett gemensamt anslutnings­projekt. Här bestäms hur arbetet ska koordineras med avseende på utvecklings och testarbete på ömse sidor. Här bestäms också en första uppskattning av omfång och tidsplan.

 

Steg 2 - Genomförande. Registret med en stabil variabeluppsättning, färdig informationsspecifikation och regelbas i NKRR

 1. Anslutning mellan vårdgivare och register
  1. Tillkommande vårdgivare etablerar en teknisk koppling till tjänsteplattform och till NKRR rapportverktyg. Anslutningar mellan miljöerna över nationell tjänsteplattform registreras hos Inera via webbtjänsten Beställningsstöd. Detta avser först bara testmiljö, QA-miljö.
  2. Registret bistår vårdgivaren att tolka eventuella oklarheter i informations­specifikationen.
 2. Tester mellan vårdgivare och register
  1. Tester genomförs stegvis. Om vårdgivarens tjänstekontrakt är nya testas dessa med avseende på det data de för fram. Nya tjänstekontrakt kommer också testas från NKRR rapportfunktion med avseende på teknisk anslutning och att avsett data för registret fångas som avsett.
  2. Tester av hela förloppet av datainsamling mellan vårdgivare och register testas. Här kommer det se olika ut register emellan beroende på grad av automatisering och hur inklusionshantering realiseras.
 3. Produktionssättning
  1. Registret följer upp vårdgivarens registreringar tills pilotprojekt är avslutat.

Steg 2 - Genomförande. Registret genomför parallellt en framtagning eller en anpassning av registrets informations­specifikation och regelbas

Teknisk variabelbeskrivning [Registret, vårdgivare, informatiker och regelskrivare]

 1. Registrets förarbete med variablerna
  1. Registrets egen variabelspecifikation ställs samman, befintliga underlag tas fram, registrets självdeklaration används och kompletteras. [registret].
  2. Regelskrivare utses, introduceras och önskad samverkan bestäms [registret, regelskrivare NPDi]
  3. Genomgång variabelspecifikation. Iteration i ett förstudiearbete för att samla in underlag och svar. [register, regelskrivare, erfaren regelskrivare, informatiker, NPDi och vårdgivaren].
 2. Desk-check av möjliga lösningar avseende alla variabler. Avstämning mot pilotens produ­cent­­­system, bland annat för att skatta förekomst och täckningsgrad. Även kommande andra producentsystem kan beaktas vilket dock kan vara svårt men värdefullt för att säkerställa en generellt giltig lösning. [register, regelskrivare, erfaren regelskrivare, informatiker och vårdgivare]
 3. Avstämning med register kring det samlade utfallet av punkterna ovan. Allt sammanfattas i ett dokument kallat ”Teknisk variabelbeskrivning”. Dokumentet innehåller också bedömning om teknisk genomförbarhet per variabel.
 4. Överenskommelse mellan vårdgivare och register om det fortsatta pilotprojekt. Här bestäms också pilotprojektets omfång, vilka variabler som över huvud taget skall tas med.

Informationsspecifikationen och regelskrivning färdigställs

 1. Informationsspecifikationen färdigställs av informatiker, baserat på variabel­beskrivning och dokumentation ”Teknisk variabelbeskrivning” ovan. Saknade koder begärs från berörda myndigheter och organisationer. Då regelskrivning kommer igång så itereras eventuella frågor med regelskrivare.
 2. Regelskrivning baserad på Informationsspecifikationen görs av regelskrivare. Iteration över steget ovan vartefter informationsspecifikationen kommer fram.

Anslutning vårdigvare och tester

När sen informationsspecifikation och regelskrivning blir klar så kan också anslutning och tester med vårdgivare sen ta vid. Det går då att följa de tre steg som listas ovan under rubriken "Steg 2 - Genomförande. Registret med en stabil variabeluppsättning, färdig informations­specifikation och regelbas i NKRR"

 1. Anslutning mellan vårdgivare och register
 2. Tester mellan vårdgivare och register
 3. Produktionssättning

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!