Nationella Kvalitetsregister

Demenssjukdomar

Svenska Demensregistret – SveDem

Demenssjukdomar drabbar allt fler i Sverige i takt med att befolkningen blir allt äldre. I Sverige beräknar man att det nu finns cirka 150 000 individer med olika grad av demenssjukdomar, varav två tredjedelar med Alzheimers sjukdom.

Trots att demenssjukdomar drabbar många personer finns fortfarande stor osäkerhet, eftersom inte alla misstänkta fall blir utredda. Vidare finns inga rikstäckande data över utredning, behandling och uppföljning av patienter med dessa sjukdomar.

Syftet med registret är att förbättra kvaliteten av demensvården i Sverige genom att samla in data för att kunna följa patientpopulationer, diagnoser och behandling vid demenssjukdom. Målet är en likvärdig, optimerad behandling av patienter med demenssjukdomar.

Senaste årsrapport hittar du på registrets egna webbplats.

Registerkategori: Äldre och palliativ

Certifieringsnivå: 3

Kontaktuppgifter

Anna Trinks
Registerhållare

anna.trinks@lj.se
0705-10 50 34

Qulturum, Landstinget i Jönköping
Box 702
551 20 Jönköping

Fritextsökning


Filtrera per kategori


Filtrera per certifieringsnivå:


Nationella Kvalitetsregister

Post: Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 15
Tfn: 08-452 70 00

E-post: kvalitetsregister@skl.se