30 oktober 2018

För dig som patient

Kvalitetsregistren finns till för att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. Registren gör det möjligt för att följa upp den vård som ges.

Förbättringsarbetet möjliggörs av alla patienters medverkan så att det på gruppnivå går att jämföra resultat mellan olika enheter i landet. Med uppgifterna i registret får vi unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för dig som patient och vilka som inte längre bör användas. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten.

Du är med och förbättrar vården genom ditt bidrag

Genom att lämna ditt bidrag till kvalitetsregistret är du med och förbättrar vården.
De uppgifter om dig som registreras är personnummer, vårdkontakter, diagnos och medicinska ställningstaganden.
I sammanställningarna, som görs på gruppnivå, går det inte att identifiera uppgifter om dig.

Så hanteras dina uppgifter

Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och från dig själv.
Dina uppgifter får endast användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården.

Uppgifter får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till den som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål.

Om en uppgift får lämnas ut från registret kan det ske elektroniskt. När uppgifter ur registret blir föremål för forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd (EPN).

Sekretess

Dina uppgifter omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig endast får lämnas ut från registret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet

Dina uppgifter skyddas mot obehöriga.
Det finns särskilda krav på att bara den som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem.
Det ska även kontrolleras att ingen obehörig tar del av uppgifterna, att uppgifterna skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Åtkomst

Din vårdgivare får ta del av de uppgifter som de lämnar till registret.
Ingen annan vårdgivare har åtkomst till dessa uppgifter. De som centralt hanterar registret kan och får ta del av dina uppgifter.

Gallring

Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vården.

Dina rättigheter som patient

 • Du har rätt att slippa att dina personuppgifter registreras i kvalitetsregister.
 • Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig håller på att behandlas i ett kvalitetsregister, och i så fall få en kopia kostnadsfritt på personuppgifterna.
  Du har också rätt att få personuppgifterna i elektroniskt format som är allmänt erkänt, om du inte begär något annat.
 • Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av uppgifter om dig begränsas. Det gäller under den tid som andra invändningar bedöms.
  Begränsning innebär att kvalitetsregistret inte får göra något med uppgifterna om dig mer än att fortsätta lagra dem.
 • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen.
 • Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten.
 • Du har rätt att få information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till dina uppgifter.
 • Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Du har när som helst rätt att få uppgifter om dig själv raderade i registret.

Vill du tas bort ur ett nationellt kvalitetsregister?


Du har rätt att få dina uppgifter borttagna ur ett kvalitetsregister när som helst.
För att få dina uppgifter raderade så måste du personligen kontakta det aktuella registret. Varje register har en blankett att fylla i, så raderas dina uppgifter.

På den här sidan finns alla kvalitetsregister.öppnas i nytt fönster
När du klickar dig vidare till aktuellt register, så finns registerhållare och/eller kontaktperson
att kontakta.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!