15 augusti 2019

Översyn
- Eventuell CPUA-konsolidering

I arbetet med framtidens kvalitetsregister övervägs olika alternativ för att främja en enhetligare och mindre komplex organisation.
Ett led mot en sådan ordning skulle kunna vara att samla de Nationella Kvalitetsregistren hos sex, istället för som idag sexton, centralt personuppgiftsansvariga myndigheter (CPUA-myndigheter).

Bakgrund

En juridisk analys har genomförts om gällande rätt hindrar en konsolidering av CPUA-myndigheterna. Den analysen visar att några formella juridiska hinder inte föreligger.
I den beredningen har Nätverket för juridik och Nationella Kvalitetsregister deltagit.

Det finns dock andra konsekvenser än de juridiska som behöver utredas vidare och tas i beaktande. Därför har Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister gett Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning, utifrån andra aspekter än de juridiska, för en eventuell konsolidering av CPUA-myndigheter.

Konsekvensanalys

Arbetet med konsekvensanalysen är nu redovisat i ett första steg till Ledningsfunktionen, se nedan. Analysen belyser förutsättningar och beslutspunkter för ett eventuellt genomförande.

Konsekvensanalysen utgår från relevanta intressenters behov som till exempel de Nationella Kvalitetsregistren, Registercentrumorganisationerna (RCO), forskare, CPUA-myndigheterna och finansiärer (sjukvårdshuvudmännen och staten).

Arbetet går nu vidare enligt beslut nedan. Stödfunktionen Nationella Kvalitetsregister har för uppdraget valt att anlita en extern konsult.
Arbetet sker i nära samarbete med Stödfunktionen och förankring sker i relevanta grupperingar.

Beslut

En första rapport med konsekvensanalysen redovisades för Nationella Ledningsfunktionen för kvalitetsregister den 28 juni 2019.

Ledningsfunktionen fattade följande beslut (utdrag ur protokoll):

  • Ge Stödfunktionen i uppdrag att fortsätta och intensifiera arbetet med att skapa förutsättningar för att säkerställa enhetliga arbetssätt för alla CPUA-myndigheter.
  • Stödja förslaget om en framtida konsolidering av CPUA-myndigheterna.
  • Ge Stödfunktionen i uppdrag att genomföra en fortsatt utredning om vilken inriktning för en konsolidering som är mest ändamålsenlig samt hur en sådan skulle kunna genomföras.
  • Ge Ledningsfunktionens huvudmannarepresentanter i uppdrag att ta med och diskutera frågan om eventuell konsolidering i sina nätverk, Regiondirektörsnätverket och Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket, som ett led i den fortsatta utredningen.

Kommentar: Kommande arbete ska presenteras för Ledningsfunktionen senast vid årsskiftet 2019/2020. Vid det mötet bör beslut fattas om en eventuell rekommendation till sjukvårdshuvudmännen angående en konsolidering av CPUA-myndigheterna.

Här finns hela protokollet från Ledningsfunktionens möte 28 juni 2019.

Presentation CPUA-utredningöppnas i nytt fönster "Konsekvensanalys av konsolidering av CPUA-myndigheterna"

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!