4 januari 2018

Så är det organiserat

Nationell organisation

På nationell nivå finns en samverkansgrupp och en expertgrupp som är beredande organ till samverkansgruppen. Dessutom finns ett kansli.

Samverkansgrupp

Representanter för Registercentrumorganisationerna (RCO) och hälso- och sjukvårdshuvudmännen

 • Ulrika Frithiofsson, chef RC i VGR
 • Jonas Oldgren, chef RC inom UCR
 • Arvid Widenlou Nordmark, Registersamordnare RCC

Representanter för staten

 • Anders Bengtsson, chef för Enheten för indikatorbaserade utvärderingar, Socialstyrelsen
 • Maria Nilsson, enhetschef för registerforskning, Vetenskapsrådet

Representanter för Nationella kvalitetsregister

 • Soffia Gudbjörnsdottir, Nationella Diabetesregistret
 • Claes Norring, Nationellt kvalitetsregister för ätstörning (RIKSÄT)
 • Greger Fransson, Svenska Palliativregistret

Kvalitetsregistersamordnare och ordförande för Samverkansgruppen

 • Marie Lawrence, ansvarig för Kansliet för Nationella Kvalitetsregister

Expertgrupp

 • Ami Hommel, registerhållare
 • Ingmar Näslund, registerhållare
 • Staffan Björck, RC i VGR

Kansli

Kansliet, som är placerat på Sveriges Kommuner och Landsting, hanterar alla registrens redovisningar och ansökningar. Kansliet leder också ett antal nationella projekt, och håller i nationella träffar som Rundabordsmöten för registerhållare och registercentrum, samt den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen.

Kontaktuppgifter till alla medarbetare på kansliet


Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!