15 december 2017

Stöd till Nationella Kvalitetsregister 2018

SKL och staten har träffat en överenskommelse om stöd till den fortsatta utvecklingen av Nationella Kvalitetsregister under 2018.

Överenskommelsen omfattar totalt 200 miljoner kronor, varav landstingen bidrar med 100 miljoner kronor och staten 100 miljoner kronor.

Medlen ska användas till grundanslag till registren, sex regionala registercentrumorganisationer, nationell stödfunktion inklusive nationellt program för datainsamling samt registerservice på Socialstyrelsen.

Parterna är också överens om att under 2018 arbeta för att genomföra nödvändiga förändringar i kvalitetsregistersystemet. Det innebär bland annat att se över gällande kriterier för tilldelning av medel, certifieringsnivåsystemet samt uppföljning av kvalitetsregistren och kvalitetsregistercentrum.

De förändringar som föreslås i överenskommelsen är en följd av den översyn som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gjorde 2017 och en översyn av kvalitetsregistersystemet som genomfördes på uppdrag av styrgruppen. Förändringarna syftar till att på ett bättre sätt möta de samlade behoven av information om vårdens kvalitet.

Enligt överenskommelsen har landstingen ansvar bland annat för att kvalitetsregistren integreras i kunskapsstyrningen av hälso-sjukvården. Staten bidrar bland annat till förutsättningar för en effektiv infrastruktur samt stödjer arbetet med att göra registren tillgängligt för klinisk forskning och i samarbetet med life science-sektorn.

Överenskommelse om stöd till nationella kvalitetsregister 2018, (PDF, nytt fönster)

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!