Publicerad 4 juli 2022

Nyheter

 • Nya kunskapsstöd ute på öppen remiss

  Se vilka nationella kunskapsstöd som är ute på öppen remiss mellan 15 november och 14 februari.
 • Fysiska mötet och gemensam handlingsplan i fokus vid lärandeträff

  Bred samsyn märktes bland deltagare på nationellt möte för systemet för kunskapsstyrning. Utveckling, lokalt införande, patientmedverkan och uppföljning var huvudspåren under dagen.
 • Filmer till stöd för förbättringsarbete

  Systemet för kunskapsstyrning har inspirerats av ett framgångsrikt kvalitetsarbete vid Intermountain Healthcare i Utah. Arbetet leddes av Dr. Brent James som för en tid sedan besökte Region Stockholm och föreläste om sina erfarenheter. Föreläsningen spelades in, är textad och uppdelad i olika avsnitt och kan ses i efterhand.
 • NPO äldres hälsa byter namn

  Nytt namn blir Nationellt programområde äldres hälsa och palliativ vård. Den palliativa vården omfattar människor oavsett ålder.
 • Epilepsi och långvarig smärta blir nya vårdförlopp

  Epilepsi och långvarig smärta är de senaste i raden av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Det innebär att det nu finns 23 godkända vårdförlopp på väg in i vården.
 • Nationell vägledning för vårdhygien

  En ny vägledning för vårdhygieniskt arbete visar hur svensk vård och omsorg kan uppfylla de lagkrav som ställs inom det vårdhygieniska området.
 • Standardbyte för neuroaxiala kopplingar

  Byte till NRFit-kopplingar enligt standard ISO 80369-6 ska genomföras i alla regioner. Kopplingarna används till slangar för bland annat katetrar.
 • Verktyg och expertråd för varaktig verksamhetsutveckling

  Nu finns information och verktyg om hur utbildning i förbättringskunskap kan struktureras i organisationen. Kunskapen bildar grund för utveckling där fokus ligger på att skapa optimala förutsättningar för patientmötet. Enligt Brent James, tidigare Intermountain Healthcare, är ständiga förbättringar på alla nivåer nödvändigt för att kunna möta patientens behov.
 • Regeringssatsning och vårdförlopp för allergivård

  Antalet människor som har behövt akut vård på grund av matallergi har fördubblats de senaste 15 åren. Regeringen satsar nu på en förstudie för allergivård. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för matallergi håller även på att tas fram inom systemet för kunskapsstyrning.
 • Vårdförlopp för stroke och TIA får en del två

  Ett uppföljande personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke och TIA har nu blivit godkänt. Del ett av vårdförloppet handlade om det tidiga omhändertagandet. Del två, det nya vårdförloppet, omfattar tiden efteråt, det vill säga utskrivning, rehabilitering och uppföljning livet ut.
 • Ny visningsvy för Nationellt kliniskt kunskapssstöd fördröjd

  Lanseringen av ny visningsvy för webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd har blivit fördröjd till slutet av mars. Det beror på byte av leverantör för drift hos Inera.
 • Utvärdering av riktade hälsosamtal

  Ny rapport från nationellt programområde levnadsvanor visar att riktade hälsosamtal har haft positiva effekter. Ett seminarium om rapporten hålls den 16 september.
 • Första ordförande för nationellt programområde psykisk hälsa offer för dödligt våld i Almedalen

  Ing-Marie Wieselgren, SKR:s samordnare för arbetet för psykisk hälsa och projektchef för uppdrag psykisk hälsa, utsattes för dödligt våld i Almedalen den 6 juli. Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsas ordförande Lise-Lotte Risö Bergerlind reflekterar över hennes bortgång.
 • Nationell plan med mål att eliminera hepatit C

  En nationell plan för eliminering av hepatit C har godkänts. Syftet är att uppnå WHO:s mål att sjukdomen ska vara eliminerad år 2030.
 • Mats Bojestig: utveckling och samarbete går hand i hand

  Utvecklingen går framåt! Efter ett gediget arbete med en långsiktig utvecklingsplan, rekommenderas nu regionerna att anta en övergripande gemensam inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är implementering och lokalt införande.
 • Stärkt partnerskap mellan regioner och myndigheter

  Myndigheter och Regioner i samverkan samarbetar i ett partnerskap sedan 2018 för att skapa en gemensam kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Nu ska det arbetet stärkas, bland annat med att göra en gemensam verksamhetsplanering. Även roller och ansvar mellan parterna ska förtydligas.
 • Hallå där Åsa Dedering, ordförande för den nya samverkansgruppen för data och analys

  Den nationella samverkansgruppen fokuserar på uppföljning, analys och kvalitetsregister. Tidigare låg uppdraget på de två samverkansgrupperna för nationella kvalitetsregister och uppföljning och analys.
 • SKR rekommenderar fortsatt utveckling av kunskapsstyrningssystemet

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar alla regioner att anta en övergripande gemensam inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är implementering och lokalt införande.
 • Sju nya vårdförlopp godkända

  Sju personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har blivit godkända i styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Det innebär att regionerna kan påbörja planering för införande i vården. Totalt har nu 19 personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp blivit godkända.
 • Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård på Vitalis

  Kunskapsstyrning ingår i flera av de så kallade "spåren" på konferensen Vitalis 2022 i Göteborg 17–19 maj. Deltagare kan, även digitalt, ta del av seminarier om vårdförlopp, informationsförsörjning, kunskapsstödsutveckling, digital visualisering och AI inom hälso- och sjukvården.
 • Utveckling av Nationellt kliniskt kunskapsstöd

  Hantering och visning av nationella kliniska kunskapsstöd är under utveckling. Nya tekniska förutsättningar kommer att göra det möjligt med stöd för hela vårdkedjan, det vill säga före, under och efter patientmötet.
 • Ny riktlinje för behandling av narkolepsi

  Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom med störd sömnreglering. Det finns ingen botande behandling, vilket innebär att god symtomlindrande behandling är viktig. Den nya riktlinjen innehåller råd för behandling av narkolepsi inklusive en tydlig rekommendation för användning av nya läkemedel.
 • Partnerskap med myndigheter utvecklar samarbete

  Med fokus på ökat samspel, uppföljning och analys, digitalisering av kunskapsstöd och patientinvolvering fortsätter partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård att utveckla samarbetet.
 • Verksamhetsplaner för 2022 godkända

  De nationella programområdenas och samverkansgruppernas verksamhetsplaner för 2022 är nu godkända. Du hittar alla insatsområden på webben under respektive programområde.
 • Knäledsartros blir vårdförlopp

  Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet knäledsartros har blivit godkänt och kommer nu att börja införas i vården. Vårdförloppet ska bidra till att patienter får en klinisk diagnos tidigt i sjukdomsförloppet och därmed även en tidig grundbehandling.
 • Ny nationell samverkansgrupp med förstärkt uppdrag

  I syfte att kraftsamla och stärka arbetet med uppföljning, analys och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården kommer en ny nationell samverkansgrupp att bildas. Det innebär att uppdragen för nuvarande samverkansgrupp för uppföljning och analys och samverkansgrupp för nationella kvalitetsregister slås samman.
 • Generisk modell för rehabilitering nu för klinisk verksamhet

  Modellen finns sedan tidigare för integrering i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Den nya modellen är avsedd att användas direkt i den kliniska verksamheten inom rehabiliteringsområdet.
 • Ny nationell arbetsgrupp stöttar i arbetet med primärvårdsrekommendationer

  Nu finns en ny nationell arbetsgrupp, NAG kunskapsstöd primärvård, med syfte att stötta alla arbetsgrupper som har uppdrag att ansvara för befintliga primärvårdsrekommendationer. Det finns idag cirka 350 primärvårdsrekommendationer. Dessa finns på nationelltklinisktkunskapsstod.se eller via regional integrerad lösning.
 • Nya kunskapsstöd för ögonsjukvården

  Tre nya riktlinjer för områden inom ögonsjukvården som tidigare saknats har tagits fram. De gäller katarakt, diagnos och uppföljning vid icke arteritisk anterior ischemisk optikusneuropati (NAION) samt periorbital nekrotiserande fasciit.
 • Ny riktlinje för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

  Utbildning, inkomst och bostadsort påverkar möjligheterna att få god sekundärprevention efter en hjärtinfarkt. Målet med riktlinjen är att minska den ojämlikhet som finns i vård av dessa patienter, samt minska återinsjuknande och död i hjärtsjukdom.
 • Överenskommelser med staten för fortsatta satsningar i vården

  Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit flera överenskommelser för fortsatt förstärkning av hälso- och sjukvården och Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Där ingår bland annat personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, patientsäkerhet och kvalitetsregister.
 • Se webbinarium om vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor

  Den 19 januari hölls ett webbinarium om nationellt program för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Du kan nu se det i efterhand.
 • Vårdprogram för levnadsvanor

  Nu finns ett nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Vanorna är alkohol- och tobaksbruk, matvanor och fysisk aktivitet.
 • Inera tar över redaktion och teknisk plattform för Nationellt kliniskt kunskapsstöd

  Från årsskiftet tar Inera över ansvaret från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för nationell redaktion och teknisk plattform för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Samarbetet och processerna inom nationellt system för kunskapsstyrning fortsätter som tidigare.
 • Kunskapsstyrningen brobyggare för tandvården

  Tandvård och munhälsa är en viktig del av flera personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Systemet för kunskapsstyrning har underlättat samarbete och förenklat spridning av kunskapsstöd för tandvård.
 • Nationella programområden bidrar till utredning om vårdgaranti

  Den statliga delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården utreder en eventuell utökad vårdgaranti. De har haft dialoger med nationella programområden för att diskutera för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti.
 • Nationellt vårdprogram för behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna

  Obstruktiv sömnapné hos vuxna är en folksjukdom som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och övervikt. Ett nytt vårdprogram beskriver och värderar de behandlingsformer för sömnapné som används i Sverige.
 • Se webbinarium om vårdförlopp hjärtsvikt

  Den 2 december hölls ett webbinarium (del 2) om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för hjärtsvikt. Du kan nu se det i efterhand.
 • Fysiska och digitala möten inom Nationellt systemet för kunskapsstyrning

  Det finns en generell rekommendation att begränsa antalet fysiska träffar under 2022 till två stycken för nationella programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper.
 • Ny nationell arbetsgrupp ska vägleda i läkemedelsfrågor

  Arbetsgruppen, som kallas NAG LOK, ska stötta nationella programområden när de tar fram kunskapsstöd.
 • Samarbete och uppföljning under nationellt möte

  Nationella programområden och arbetsgrupper samt företrädare för Nationella Kvalitetsregister genomförde nyligen en lärandeträff. Resultatet blev en dag med goda exempel på olika metoder kring uppföljning och arbeten med gemensamma kunskapsstöd.
 • Kommentar på myndighetsrapport om vårdförlopp

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys släppte nyligen rapporten “Ledas lika, ledas rätt?” som belyser arbetet med vårdförloppen. I rapporten finns ett antal medskick riktade till systemet för kunskapsstyrning och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
 • Stegvis införande av vårdförlopp föreslås i rapport

  Stärk förankringen i primärvården och inför vårdförloppen stegvis är ett par av de rekommendationer som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys föreslår i en ny rapport.
 • Rapport: Kartläggning av RCC i samverkans verksamhet i relation till Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

  Hur kan RCC:s arbete med den nationella cancersatsningen bäst integreras i den nationella kunskapsstyrningen? Den frågan diskuteras i en rapport som tagits fram av konsultföretaget Lumell på uppdrag av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning, SKS.
 • Nytt vårdförlopp godkänt: reumatoid artrit etablerad

  Del två av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet reumatoid artrit är godkänt av styrgruppen för nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Den här delen av vårdförloppet beskriver åtgärder när sjukdomen har övergått i en etablerad fas.
 • Se webbinarium om vårdförlopp sepsis

  Nu kan du se webbinariet om införande av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis som sändes den 9 september.
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd – en plattform under utveckling

  Ungefär 350 rekommendationer utifrån tillstånd och diagnos är nu reviderade på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Nationella arbetsgrupper har arbetat med översyn och uppdateringar sedan 2018.
 • Introduktionsutbildning för patientföreträdare

  Utbildningen är tänkt att introducera patientföreträdare till sina uppdrag i arbetsgrupper inom kunskapsstyrningen. I utbildningen ingår bland annat information om kunskapsstyrningssystemet, förväntningar, ansvar, jäv samt en ordlista.
 • Hallå där Johan Thor, ordförande i nationell samverkansgrupp (NSG) metoder för kunskapsstöd

  I en ny vägledning beskriver samverkansgruppen de vanligaste typerna av kunskapsstöd som Socialstyrelsen och Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård publicerar. Ni ger både ett nuläge och en blick framåt utifrån pågående utvecklingsarbete.
 • Automatiserad journalinformation till kvalitetsregister utökas

  Nyligen anslöt Region Värmland med kvalitetsregistret RiksSvikt till Ineras tjänst ”Informationsutlämning till Nationella Kvalitetsregister”. Driftsättningen är först ut i ett program som sedan hösten 2020 arbetar för att automatisera informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och kvalitetsregister. Sedan tidigare finns ett tiotal automatiserade anslutningar upprättade.
 • Sepsis blir godkänt som vårdförlopp

  Sepsis och septisk chock är tillstånd som kan vara livshotande och som kräver omedelbart omhändertagande. Det är därför mycket välkommet att sepsis nu blivit godkänt som ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp och kan börja införas i vården.
 • Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom godkänt

  Målet med det nationella vårdprogrammet för kronisk njursjukdom är att upptäcka njursjukdom i ett tidigt stadium, och att arbeta förebyggande med rätt behandling vid varje vårdnivå.
 • Vårdförlopp stärker personcentrerade arbetssätt genom Patientkontrakt

  Arbetet med att införa de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen pågår för fullt i landets regioner. I en enkät uppgav 17 regioner att de, i slutet av 2020, hade fattat beslut om att införa de då sex godkända vårdförloppen. Vad som också gick att se i enkäten var att personcentreringen inom vårdförloppsarbetet tydligt stärktes genom Patientkontrakt.
 • Vårdprogram för behandling av distal radiusfraktur godkänt

  Syftet med det nationella vårdprogrammet för behandling av distal radiusfraktur är att patienter med handledsfrakturer ska diagnostiseras, behandlas och rehabiliteras baserat på bästa tillgängliga kunskap. Målet är att alla ska få behandling och rehabilitering utifrån bästa tillgängliga kunskap och individens behov och förutsättningar.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård