Publicerad 12 februari 2024

Nationellt programområde äldres hälsa och palliativ vård

Äldres hälsa är ett brett område som omfattar förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. Insatserna fokuseras där det finns stora skillnader i den vård som erbjuds. Den palliativa vården omfattar alla personer med palliativt vårdbehov oavsett ålder, sjukdom och vårdform. 

Uppdrag

Programområdet har huvudansvar för ett kunskapsområde som bland annat omfattar geriatrik, vård av multisjuka och sköra, palliativ vård och vård av personer med demenssjukdom. Programområdet fokuserar också på preventivt och hälsofrämjande arbete med syfte att förebygga skador och ohälsa.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO äldres hälsa och palliativ vård (PPTX) Powerpoint, 53 kB.

Kognitiv svikt

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom är framtaget. Nu pågår arbete med att stötta implementering av vårdförloppet i regioner och kommuner.

Vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Palliativ vård

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård är framtaget. Nu pågår arbete med att stötta implementering av vårdförloppet i regioner och kommuner och ett fortsatt arbete sker med utveckling av en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv palliativ vård.

Insatsområde palliativ vård

Sköra äldre

Kunskapsläget kring skörhet ska identifieras. En bedömning ska göras av vad som krävs för att ta fram nationella standarder för bedömning.

Insatsområde sköra äldre

Aktuellt

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård godkändes i juni 2022.
 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom togs fram under våren 2021 och kommer att genomgå en mindre revidering under 2022.
 • Samarbete med nationell arbetsgrupp LOK vad gäller nationella rekommendationer för läkemedelsbehandling av äldre.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd äldres hälsa och palliativ vård

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan
 • Ordförande: Annika Hedberg, specialistläkare allmänmedicin, Läkarhuset Borlänge, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontaktperson och processledare

Karin Hägerås, Välfärd och folkhälsa, Region Örebro län, Sjukvårdsregion Mellansverige

karin.hageras@regionorebrolan.se

Ordförande

Anne Ekdahl, specialistläkare geriatrik, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Henrik Ångström, specialistläkare palliativ medicin, Norra sjukvårdsregionen
 • Madelene Johanzon, Silvialäkare, specialistläkare allmänmedicin, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Martin Annetorp, specialistläkare geriatrik, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Simina Gherman, specialistläkare geriatrik, Västra sjukvårdsregionen
 • Ulrika Stefansson, utredare, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Annika Roman, vård- och omsorgschef, Örebro kommun
 • Pernilla Elings Pers, verksamhetschef, Ludvika kommun

Adjungerad

Magnus Nord, specialistläkare allmänmedicin, Valla vårdcentral, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom äldres hälsa och palliativ vård finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)
 • Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem)
 • Svenska palliativregistret
 • Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg (Senior alert)

Till nationella kvalitetsregister inom äldres hälsa