Publicerad 31 januari 2024

Insatsområde sköra äldre

En arbetsgrupp ska identifiera kunskapsläget kring skörhet, och bedöma vad som krävs för att ta fram nationella standarder för bedömning.

I takt med att andelen äldre ökar, ökar behovet av att prioritera och styra resurser dit de gör bäst nytta. Äldre drabbas oftare av vårdrelaterade skador, har ökad risk för fall, undernäring, trycksår och läkemedelsrelaterade problem. Genom att arbeta förebyggande, att tidigt identifiera sköra personer och personer i riskzonen för att utveckla skörhet ges förutsättningar att ge samordnade och individanpassade insatser. Kännedom om denna grupps riskfaktorer, dess specifika vård- och omsorgsbehov samt behovet av samverkan mellan kommun, slutenvård och öppenvård för optimalt omhändertagande är nödvändigt.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska identifiera kunskapsläget kring skörhet, och bedöma vad som krävs för att ta fram nationella standarder för bedömning. I detta ingår:

 • Definiera och komma till konsensus om på vilket sätt gemensamma nationella screeningsinstrument bäst används för att identifiera personer med skörhet samt personer i risk för att utveckla skörhet.
 • Ge förslag på struktur för hur sköra individer identifieras i praktiken samt hur vård och omsorg bör anpassas för att individens behov och önskemål ska vara i fokus, oberoende av vårdnivå eller huvudman.
 • Om aktuellt, ta fram kunskapsstöd och/eller beskrivning för nationellt kunskapsstöd.
 • Samverka med nationella arbetsgrupper inom angränsande område.

Det övergripande målet är att identifiera skörhet hos äldre med syfte att fördröja utvecklingen och modifiera eller behandla tillståndet.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Karin Hägerås, Välfärd och folkhälsa, Region Örebro län, Sjukvårdsregion Mellansverige

karin.hageras@regionorebrolan.se

Ordförande

Anne Ekdahl, specialistläkare geriatrik, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Jenni Fryxell, specialistläkare allmänmedicin och palliativ medicin, Anderstorp Hälsocentral, Norra sjukvårdsregionen
 • Agnes Arvidsson, dietist, Nyköpings lasarett, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Kristina Atternäs, klinisk apotekare, Falun läkemedelsavdelning, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lisa Kurland, specialistläkare akutsjukvård och internmedicin, Örebro universitet, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Gillian Asplin, fysioterapeut, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Simina Gherman, specialistläkare geriatrik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Kerstin Ulin, sjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Katarina Vilhelmsson, specialistläkare geriatrik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Signe Åhrberg, specialistsjuksköterska inom vård av äldre, Skärholmens vårdcentral, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Magnus Nord, specialistläkare allmänmedicin, Valla vårdcentral, Linköpings universitet, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Elisabet Rothenberg, dietist, biträdande professor, Högskolan Kristianstad, Södra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Teresia Karlsson, verksamhetschef hälso- och sjukvård, Leksands kommun