Publicerad 2 oktober 2023

Insatsområde tuberkulos

Resistensen mot de mest effektiva läkemedlen mot tuberkulos ökar. Världshälsoorganisationen (WHO) har antagit en global strategi för eliminering av sjukdomen.

Bakgrund

Tuberkulos är en sjukdom som främst påverkar lungorna, men även andra kroppsdelar. I stora delar av världen är tuberkulos en vanlig infektionssjukdom. Förekomsten i Sverige varierar i relation till antalet asylsökande och migranter som anländer från länder där sjukdomen är utbredd.

Målet är att minska de regionala skillnaderna i omhändertagandet av patienter med tuberkulos. Patienter med tuberkulos ska få en likvärdig vård över landet, utifrån bästa tillgängliga kunskap om prevention, tidig upptäckt, diagnostik och behandling.

Det långsiktiga målet är att eliminera tuberkulos, i linje med WHO:s globala strategi,

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

  • Ta fram kunskapsstöd för prevention, tidig upptäckt, diagnostik och behandling av tuberkulos och latent tuberkulos.
  • Ta fram nationella data som grund för regional kartläggning av epidemiologi och problemområden inom tuberkulos och latent tuberkulos.
  • Identifiera relevanta kvalitetsindikatorer som kan mätas och övervakas nationellt, för utvärdering av hur arbetet med förbättrad tuberkulosvård fortskrider.
  • Ta fram kunskapsstöd för regional implementering av bästa tillgängliga kunskap för prevention, tidig upptäckt och diagnostik, och behandling av tuberkulos och latent tuberkulos. Målgrupp för leveransen är beslutsfattare inom hälso- och sjukvård.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ylva Askfors, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

ylva.askfors@regionstockholm.se

Ordförande

Tillsätts under 2023.