Publicerad 6 maj 2024

Nationellt programområde levnadsvanor

Hälsorelaterade levnadsvanor bedöms ha betydelse för nio av de tio vanligaste sjukdomstillstånden som leder till för tidig död. Den som inte röker, äter hälsosamt, är fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har dessa ohälsosamma levnadsvanor.

Uppdrag

Programområdet har bäring i alla övriga programområden. Levnadsvanor påverkar hela befolkningen och därmed samtliga patientgrupper. Programområdet ska ge förutsättningar för att kunskapen om hälsorelaterade levnadsvanor enkelt kan integreras i kunskapsstyrningssystemets olika delar.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO levnadsvanor 2024 (PPTX) Powerpoint, 47 kB.

Enhetlig dokumentation

En vägledning för enhetlig dokumentation av levnadsvanor är framtagen.

Insatsområde enhetlig dokumentation avseende levnadsvanor

Vägledning dokumentation av levnadsvanor

Levnadsvanor

Ett nationellt vårdprogram och en generisk modell för levnadsvanor har tagits fram med syfte att levnadsvanor ska integreras i alla kunskapsstöd där det är relevant.

Insatsområde levnadsvanor

Sömn

Ett nationellt kliniskt kunskapsstöd för sömn ska tas fram, där levnadsvanor är en faktor. Samverkan med andra NPO planeras.

Insatsområde sömn

Aktuellt

Ett nationellt vårdprogram för ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling, inklusive kortversioner, publicerades i början av 2022. Ett webbinarium om vårdprogrammet hölls i januari, och i april och maj hölls webbinarier om de olika delarna i vårdprogrammet. Du kan se alla webbinarierna i efterhand via länken under rubriken kunskapsstöd.

Kunskapsstöd

Information om de kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd levnadsvanor

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

  • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan
  • Ordförande: Hans Lingfors, specialistläkare allmänmedicin, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Norra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Kristine Bergström, Norra sjukvårdsregionen

kristine.bergstrom@norrarf.se

Ordförande

Mats Börjesson, överläkare, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Centrum för hälsa- och prestationsutveckling (CHP), Institutionen för kost och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet och Östra Sjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Maria Falck, enhetschef Folkhälsoenheten, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
  • Lena Lönnberg, fysioterapeut, Centrum för klinisk forskning, Västerås, Uppsala Universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Åsa Thurfjell, specialistläkare allmänmedicin, hälsofrämjande arbete vårdutvecklingsledare, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Sofia Dahlin, specialistläkare socialmedicin, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Adjungerad: Hans Lingfors, specialistläkare allmänmedicin, ordförande för ämnesgrupperna för levnadsvanor Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Malin Skogström, specialistläkare allmänmedicin, enhetschef Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, Södra sjukvårdsregionen
  • Ann-Margrethe Iseklint, folkhälsostrateg, Umeå kommun
  • Cecilia Olsson, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Mölndals kommun