Publicerad 2 maj 2023

Nationellt programområde medicinsk diagnostik

Programområdet omfattar laboratoriemedicin samt bild och funktion.

Uppdrag

Det nationella programområdet (NPO) har huvudansvaret för följande kunskapsområden: mikrobiologi, klinisk kemi, klinisk fysiologi, radiologi, nuklearmedicin, transfusionsmedicin, klinisk immunologi, klinisk genetik samt klinisk patologi och cytologi.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Blodanvändning

En gemensam nationell blodförsörjning ökar förutsättningarna för en jämlik avancerad sjukvård. Blodförsörjningen i Sverige sker idag regionalt, och beror på tillgång och användning av blod. En fungerande blodförsörjning är viktig för landets beredskap. I ett längre perspektiv är det nödvändigt med ett stabilt blodlager. En nationell arbetsgrupp som ska kartlägga förutsättningarna för att införa ett nationellt kunskapsstöd för en jämlik transfusionsstrategi och blodanvändning.

Digital patologi

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd för digital patologi. Målet är att detta ska leda till en ökad användning av digital patologi i landet.

Insatsområde digital patologi

Strukturerad vårdinformation laboratoriemedicin

För att höja patientsäkerheten och möta behov av att inkludera laboratorieresultat i nya journalsystem, kvalitetsregister samt inom forskning och förbättringsarbete behövs nationell samordning av nomenklatur och koder för undersökningar och tester. Nyttan för patienterna ökar genom att de blir mer involverade i sin egen vård. Täckningsgraden av användning av kodverk inom laboratoriemedicin ska undersökas. Rekommendationer och process för nationellt införande av kodverk ska tas fram.

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd medicinsk diagnostik

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Lina Edberg, verksamhetsutvecklare, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

lina.edberg@regionstockholm.se

Ordförande

Jonas Cederberg, överläkare medicinsk radiologi, områdeschef Medicinsk diagnostik och teknik, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

  • Åsa Gylfe, specialistläkare klinisk bakteriologi och virologi samt biträdande lektor, Umeå universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Joachim Lundahl, överläkare, medicinskt ledningsansvarig läkare för laboratoriedelen, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Mårten Falkenberg, specialistläkare buk- och kärlradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Birgitta Clinchy, biolog, verksamhetschef Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Elin Trägårdh, överläkare nukleärmedicin (bild och funktionsmedicin), Skånes universitetssjukhus i Lund, Södra sjukvårdsregionen