Publicerad 26 juni 2023

Nationellt programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Programområdet omfattar vård och omhändertagande av patienter före, under och efter operationer, patienter i behov av intensivvård och patienter som genomgår transplantationer.

Uppdrag

Uppdraget är både brett och specifikt. Det innehåller processer som är livsviktiga för många hälsotillstånd och kräver samverkan med andra programområden. Kunskapsläge, arbetssätt och kvaliteten i det pre- och postoperativa omhändertagandet och intensivvården har stor påverkan på medicinska resultat och patienternas hälsa.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Donation

Organ- och vävnadsdonation har haft en stadigt positiv utveckling de senaste tio åren i Sverige, men donationsfrekvens, hur ansvar fördelas mellan olika aktörer och hur donationsarbetet organiseras varierar.

Insatsområde donation

Hälsodeklaration inför anestesi

Hälsodeklaration inför anestesi är ett antal frågor som patienten själv om möjligt ska besvara och som är relevanta för hur man planerar en säker och effektiv anestesi.

Insatsområde hälsodeklaration inför anestesi

Intensivvård av barn

Nya riktlinjer och avgränsningar behöver tas fram för att balansera alla olika perspektiv på barnintensivvård där hänsyn tas till historik, nuläge och framtid, inklusive den demografiska utvecklingen och sannolikt nya behov av nivåstrukturering.

Intermediärvård

Belastningen på vårdavdelningar och intensivvården under coronapandemin visar behov av intermediärvård, där patienter kan få utökad övervakning och mer avancerad behandling än vad som kan erbjudas på en vårdavdelning. Insatserna sker i dialog med bland andra Svenska intensivvårdssällskapet och andra programområden. Målet är att definiera intermediärvård och besvara frågor om organisering och kompetenskrav.

Insatsområde intermediärvård

Perioperativ vård av sköra äldre

Sköra multisjuka äldre upptar en allt större del av sjukvården, inte minst när det gäller slutenvården.

Insatsområde perioperativ vård av sköra äldre

Sekundär transport av svårt sjuk patient

När svårt sjuka patienter transporteras mellan vårdenheter behövs riktlinjer kring teknisk utrustning, kompetens och arbetssätt. Annars finns det risk att patientsäkerheten påverkas.

Insatsområde sekundär transport av svårt sjuk patient

Strukturerad vårdinformation centrala venkatetrar (CVK)

En förstudie ska tas fram om behov, omfattning och tillvägagångssätt kring informationshantering och enhetlig terminologi för användning av centrala venkatetrar (CVK).

Insatsområde strukturerad vårdinformation centrala venkatetrar (CVK)

Trauma

Nationellt programområde kirurgi och plastikkirurgi har huvudansvar för insatsen. Arbetet sker i samverkan mellan nationellt programområde akut vård, perioperativ vård, intensivvård och transplantation samt rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. En nationell arbetsgrupp för trauma kommer att starta under 2023.

Insatsområde trauma

Uppföljning efter intensivvård

En riktlinje för uppföljning efter intensivvård är framtagen. Syftet är att möta patientens behov, följa bästa tillgängliga kunskap och säkerställa att patienten får adekvat hjälp med problem och restsymtom. Information om riktlinjen finns här:

Kunskapsstöd perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Verka för att ny kompetens blir tillgänglig och stannar kvar i vården

Insatser för att attrahera och behålla specialistkompetens inom intensiv-, anestesi- och operationsvård ska kartläggas med en enkät.

Insatsområden som undersöks

Insatsområden där vidare undersökning och dialog behövs med olika intressenter för att kunna avgöra vad som behöver göras, av vem och i vilken takt.

Centralvenösa infarter

Enhetlig terminologi, standard för registrering och uppföljning av användning av centralvenösa infarter i samarbete med NSG strukturerad vårdinformation, Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI), Svenska intensivvårdsregistret (SIR), Svenskt perioperativt register (SPOR), Riksföreningen för anestesi och intensivvård (ANIVA), nationella och regionala programområden och kommuner.

Standardiserad perioperativ process

En nationell standard ska tas fram för registrering av den perioperativa processen som ger förutsättningar för ett patientsäkert informationsutbyte och underlättar uppföljning, analys och forskning. Det finns behov av tydligare definitioner av begrepp som till exempel operationsanmälan och beslut om operation. Insatserna sker i samarbete med andra programområden, nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation, Svenskt perioperativt register (SPOR), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Socialstyrelsen.

Vårdtyngdsmätning

Inventering och utveckling av rekommendationer för mätningar av vårdtyngd perioperativt.

Jämlik väntetid för operation

Analys och riskbedömning av skillnader i väntetider, operationsindikationer, prioriteringsprinciper vid resursbrist och patientens möjlighet att välja lokal, regional eller nationell väntelista till operation. Insatsen görs i dialog med hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket, nationella kvalitetsregistret för perioperativ vård och Tillgänglighetsdelegationen.

Revision eller audit – säker intensivvård

Det övergripande målet är att undersöka hur kunskapsstyrning följs upp och analyseras, och om systemet leder till verkliga förbättringar. En undersökning ska göras av det arbete med kliniknära uppföljning och analys som görs inom LÖF och SIR, och om det kan vara en modell även för kunskapsstyrningen. Samarbete planeras med SIR, NSG uppföljning och analys och eventuellt med andra nationella programområden som har lyckats med kvalitetskontroll i klinisk verksamhet

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

Kontaktperson: samma som för programområdet

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Linda Andlöw, projektledare verksamhetsområde kirurgi, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

linda.andlow@rjl.se

Ordförande

Eva Joelsson-Alm, specialistsjuksköterska intensivvård, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Alfred Janson, överläkare, kirurgi, Norra sjukvårdsregionen
  • Johnny Hillgren, överläkare, verksamhetschef anestesi och intensivvård, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Per Lindnér, transplantationskirurg, verksamhetschef Transplantation, Västra sjukvårdsregionen
  • Martin Holmer, överläkare, anestesi och intensivvård, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Rikard Linnér, specialistläkare anestesi- och intensivvård, verksamhetschef thorax och kärl, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom perioperativ vård, intensivvård och transplantation finns dessa nationella kvalitetsregister:

  • Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)
  • Svenskt Perioperativt Register (SPOR)

Till nationella kvalitetsregister inom perioperativ vård, intensivvård och transplantation