Publicerad 21 september 2023

Nationellt programområde psykisk hälsa

Programområdet omfattar allt från insatser för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa till specialiserad vård för barn, vuxna och äldre.

Uppdrag

Programområdet arbetar med kunskapsstöd i form av nationella vård- och insatsprogram (VIP) och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Kunskapsstöden riktar sig till såväl specialistpsykiatri som primärvård, men även till socialtjänst och skola.

Det finns många beröringspunkter med andra programområde som öppnar för samverkan, till exempel den sämre somatiska hälsan hos långvarigt psykiskt sjuka, levnadsvanor och psykisk hälsa.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Adhd och autism

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd ska spridas och implementeras. Ett vård- och insatsprogram för autism ska tas fram.

Insatsområde adhd och autism

Depression och ångestsyndrom

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för depression och ångestsyndrom ska spridas och implementeras. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för depression hos vuxna har tagits fram.

Vårdförlopp depression

Missbruk och beroende

Ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för missbruk och beroende har tagits fram och arbete pågår med implementering av det.

Insatsområde missbruk och beroende

Schizofreni

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för schizofreni, samt det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för schizofreni, ska spridas och implementeras.

Insatsområde schizofreni och liknande tillstånd

Vårdförlopp schizofreni

Självskadebeteende

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för självskadebeteende för vuxna har tagits fram.

Vårdförlopp självskadebeteende

Strukturerad vårdinformation specialistpsykiatri

Det finns stora behov av strukturerad vårddokumentation inom psykiatrin. Tillgång till informatisk kompetens är mindre än behoven.

Insatsområde strukturerad vårdinformation specialistpsykiatri

Vård- och insatsprogram (VIP)

Arbete pågår med att stödja implementering, uppföljning och revidering av framtagna VIP.

Ätstörningar

Ätstörningar omfattar flera diagnoser som bland annat anorexia, bulimi och hetsätning. Inom ätstörningsvården finns betydande skillnader när det gäller organisation och kvalitet mellan regioner och inom regioner.

Insatsområde ätstörningar

Aktuellt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp schizofreni – fortsatt vård och stöd är framtaget.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd psykisk hälsa

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner
 • Ordförande: Martin Hammar, specialistläkare allmänmedicin, Närhälsan vårdcentral för hemlösa, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Elna Persson, psykolog, regionutvecklare, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

rs.npo.ph@vgregion.se

Ordförande

Lise-Lotte Risö Bergerlind, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Kristina Mårtensson, verksamhetschef, Norra sjukvårdsregionen
 • Lise Bergman Nordgren, biträdande områdeschef, Psykiatri Ledning, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Johan Franck, verksamhetschef, Beroendecentrum, Stockholms läns sjukvårdsområde, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Bjarne Olinder, centrumchef, överläkare, Psykiatricentrum Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Sophia Eberhart, verksamhetschef BUP, Södra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Jan Persson, regional samordnare, Norra sjukvårdsregionen
 • Susanne Söderberg, samverkanschef, Uppsala kommun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lisa Minell, processledare, enheten för regional samverkan, Storstockholm kommuner i samverkan, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Catharina Sundström, processledare Psykisk hälsa, VästKom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation), Västra sjukvårdsregionen
 • Ola Götesson, chef Kommunal utveckling, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Emelie Sundén, strateg hälsa och social välfärd, Kommunförbundet Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Adjungerad

 • Karin Fröjd, specialistläkare allmänmedicin och geriatrik, Närhälsan Tjörn vårdcentral, Västra sjukvårdsregionen
 • Conny Allaskog, brukarrepresentant, ordförande Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom psykisk hälsa finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Nationellt Kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri (Q-bup)
 • Bättre Beroendevård
 • Nationellt Kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR)
 • Kvalitetsregister ECT
 • Svenska internetbehandlingsregistret (SibeR)
 • Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister (RättspsyK)

Till nationella kvalitetsregister inom psykisk hälsa