Publicerad 30 juni 2023

Nationellt programområde tandvård

Programområdet innefattar allt inom området för tandvård. Målet är att utveckla och sprida kunskap så att den finns tillgänglig och används i varje patientmöte.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Antibiotika i tandvården

Rekommendationer kring antibiotika i tandvården behöver uppdateras. Minskad förskrivning av antibiotika är en del i satsningen på patientsäkerhet i tandvården.

Insatsområde antibiotika i tandvården

Dentala implantat

Ett nytt implantatregister ska tas fram; Svenskt kvalitetsregister för implantat (SKRI). Det ska bli en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPA).

Insatsområde dentala implantat

Dental erosion

En arbetsgrupp ska ta fram förslag på klassificering av erosionsskador i tandvården. Den ska även utveckla registrering av erosioner i status- och riskvärderingssystem.

Insatsområde dental erosion

Karies

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för karies ska tas fram.

Insatsområde karies

Patientsäkerhet i tandvården

Ett pilotprojekt för patientsäkerhetsarbete har genomförts i samarbete med Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet. Arbetet är avslutat.

Tandvårdens läkemedel

Nya läkemedel för tandvården bevakas samt delges tandvården via det nationella programområdet.

Insatsområden tandvårdens läkemedel

Äldres munhälsa

Kunskapsunderlag behöver säkerställas för att tandvården i Sverige ska kunna erbjuda äldre en god och jämlik tandvård oavsett var i landet de bor.

Insatsområde äldres munhälsa

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd tandvård

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

Kontaktperson: samma som för programområdet

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Christina "Kicki" Olsson, Skånes universitetssjukvård, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

christina.aa.olsson@skane.se

Ordförande

Anna-Karin Wagner, tandläkare, Verksamhetschef Hälsofrämjande utveckling, Folktandvården Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Py Palmqvist, tandläkare, Folktandvården, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
  • Anna Westin, tandläkare, Folktandvården Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Andreas Cederlund, verksamhetschef, Specialisttandvården, Folktandvården Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Susanna Victoria, tandläkare Folktandvården Västra Götaland, Västra sjukvårdsregionen
  • Pernilla Larsson Gran, Folktandvården Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen

Adjungerade

  • Lars Olsson, chef privattandläkarna, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Anders Jonsson, cheftandläkare, Praktikertjänst Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom tandvård finns detta nationella kvalitetsregister:

  • Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa)

Till nationella kvalitetsregister inom tandvård

Övriga register

Nationella registret för ortognatkirurgi