Publicerad 7 december 2022

Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet

Samverkansgruppen stödjer arbetet inom nationellt system för kunskapsstyrning vad gäller patientsäkerhetsfrågor, samt stödjer och samordnar regionernas patientsäkerhetsarbete.

Uppdrag

Samverkan på nationell nivå

Samverkansgruppen ska samverka med andra befintliga nationella grupperingar inom patientsäkerhetsområdet och verka för att det nationella patientsäkerhetsarbetet bedrivs efter gemensamma mål på ett resurseffektivt sätt, utifrån den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Mål:

 • I samverkan med andra aktörer och myndigheter koordinera och leda regionernas arbete i förverkligandet av nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller 2020–2024.
 • Ha en koordinerande roll av regionernas sammanhållna arbete med patientsäkerhet.
 • I samverkan med andra aktörer och myndigheter ta fram indikatorer och uppföljning inom patientsäkerhetsområdet som belyser patientsäkerhet ur ett bredare perspektiv.

Exempel på samverkanspartner är Socialstyrelsen, Nationellt råd för patientsäkerhet och Ineras medicinska råd.

Samverkan med andra nationella samverkansgrupper

För patientsäkerhetsfrågor som berör flera samverkansgrupper behöver det förtydligas vilken grupp som hanterar frågorna, enskilt eller i samverkan. Alternativt kan gemensamma nationella arbetsgrupper skapas.

Exempel på viktiga patientsäkerhetsområden som också berör andra samverkansgrupper:

 • Läkemedel
 • Medicinteknik
 • Dokumentation
 • Mätning och indikatorer
 • Patienter och närståendes medverkan

Samverkan med sjukvårdsregionala och lokala strukturer

Samverkansgruppen har initierat en sammanhållen struktur för lokalt, sjukvårdsregionalt och nationellt patientsäkerhetsarbete inom ramen för kunskapsstyrning. Den nationella samverkansgruppen utgår från och håller ihop de sjukvårdsregionala patientsäkerhetsgrupperna nationellt via återkommande gemensamma möten.

En samverkan med kommunal sjukvård på såväl nationell som sjukvårdsregional och lokal nivå är viktig eftersom det är en förutsättning för arbete med patientsäkerhet och utvecklingen av arbetssättet Nära vård. Därför finns kommunala representanter i många RSG och LSG patientsäkerhet.

Stöd till nationella programområden

Samverkansgruppen ska stödja programområdena genom att ge dem underlag för hur de kan arbeta med patientsäkerhet inom sitt område. Som stöd i detta har samverkansgruppen utarbetat ett verktyg för nulägesanalys inom patientsäkerhetsområdet, som programområde eller nationell arbetsgrupp kan använda för att säkerställa att patientsäkerhetsperspektivet beaktas i arbetet. Arbetet med framtagande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp behöver inte bara hanteras utifrån medicinsk evidens utan också utifrån patientsäkerhetsaspekter.

Samarbete med Socialstyrelsen

Samverkansgruppen ska stödja implementeringen av Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet i alla regioner. Syftet är att skapa en ökad patientsäkerhet genom gemensamma insatser och fokusområden.

Samverkansgruppen ska se över tillgängliga verktyg och indikatorer inom patientsäkerhetsområdet, samt utvärdera behovet av nya sådana, i samverkan med till exempel Socialstyrelsen men även andra nationella aktörer inom patientsäkerhetsområdet. Målet är förbättrade förutsättningar att mäta, analysera och utvärdera vården utifrån den nationella handlingsplanen.

Verktyg för självskattning av patientsäkerhet i regioner

Samverkansgruppen har tagit fram ett verktyg som regioner kan använda för att värdera sitt nuläge och bedöma vilka aktiviteter de ska prioritera inom patientsäkerhetsområdet. Syftet är att ge stöd till det strategiska patientsäkerhetsarbetet på olika nivåer och skapa förståelse för de olika perspektiven i patientsäkerhetsarbetet. Verktyget kan även användas som stöd vid framtagande av lokala handlingsplaner, utifrån den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Motsvarande verktyg finns även för kommunerna.

Generellt uppdrag för nationella samverkansgrupper

Insatsområden

Patient- och närståendemedverkan i patientsäkerhetsarbete

En arbetsgrupp ska se över och utveckla metoder för hur patienters och närståendes erfarenheter och förmågor kan tas tillvara ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Insatsområde patient- och närståendemedverkan i patientsäkerhetsarbete

Säkerhetskultur

En arbetsgrupp ska omvärldsbevaka, utvärdera befintliga verktyg och arbetssätt samt utveckla nya arbetssätt för att stödja arbetet för en stärkt säkerhetskultur.

Insatsområde säkerhetskultur

Aktuellt

Flera omgångar med introduktion till verktyget och lärtillfällen att dela erfarenheter har anordnats för representanter från regioner och kommuner. Arbete pågår med att ta fram ytterligare informations- och annat stödmaterial, i samverkan med SKR och Socialstyrelsen.

Samverkansgruppen deltar i nationellt arbete lett av Socialstyrelsen som ska ta fram förslag på hur analys och uppföljning inom patientsäkerhetsområdet kan utvecklas, i linje med den nationella handlingsplanen.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som samverkansgruppen har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd patientsäkerhet

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Processtöd: Maria Omberg, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen

maria.omberg@regionjh.se

Ordförande

Charlotta Nelsson, regionchefläkare, Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Doris Kjellgren, central patientsäkerhetssamordnare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Elda Sparrelid, chefläkare, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Marga Brisman, regionchefläkare, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Axel Ros, chefläkare, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Pär Lindgren, chefläkare, Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
 • Johan Lindberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), utvecklingsledare, Mjölby kommun
 • Lena Karlsson, sakkunnig, SKR