Publicerad 30 januari 2023

Insatsområde för användning av Snomed CT

Arbetsgruppen för användning av Snomed CT har två inriktningar: dels att arbeta konkret med utveckling av innehållet i Snomed CT, dels att ta fram kunskap och material för att underlätta införandet och användandet av Snomed CT i Sverige.

Uppdrag

 • Bidra till att regionernas behov av innehåll i Snomed CT tillgodoses genom att arbeta konkret med utveckling av sådant innehåll.
 • Utgöra en samlingspunkt för de behov kring utveckling och användning av Snomed CT som finns inom olika initiativ i det nationella systemet för kunskapsstyrning och NSG strukturerad vårdinformation. Det kan till exempel gälla användning av Snomed CT i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp eller i nationella kvalitetsregister.
 • Färdigställa och förvalta de process- och rutinbeskrivningar som kan stödja det gemensamma arbetet ovan. Detta behöver göras tillsammans med Socialstyrelsen och förankras nationellt.
 • Delta i diskussioner med Socialstyrelsen om eventuella principbeslut om vilket innehåll som bör utvecklas i Snomed CT och hur det bör göras.
 • Ta fram stöd för införande av Snomed CT i vårdinformationssystem.

Arbetet bedrivs under följande former:

Möten med arbetsgruppen (ungefär en gång i månaden)

Syftet med mötena är att ta fram, förankra och tillgängliggöra de stöddokument som beskrivs ovan. Mötena genomförs digitalt.

Möten med Socialstyrelsens Snomed CT-förvaltning (ungefär varannan vecka)

Dessa möten är öppna för medarbetare i regioner och kommuner som har rätt kompetens samt tillgång till modelleringsverktyget Authoring Tool för att modellera begrepp i Snomed CT. Mötena är avsedda för diskussion av svåra eller principiella modelleringsfrågor, förankring av stöddokument enligt ovan samt kunskapsutbyte. Mötena genomförs digitalt och leds av en representant från arbetsgruppen som också står för dagordning och protokoll. Ärenden mejlas in till arbetsgruppens ordförande senast fem dagar innan mötet varefter dagordning mejlas ut till kallade.

Arbete mellan möten

En stor del av arbetet kommer att göras på egen hand eller i mindre grupperingar mellan mötena ovan. Arbetsgruppen har en Teams-yta för att dela gemensamma dokument och kommunicera internt. Färdiga dokument publiceras också på kunskapsstyrningvard.se och i NSG strukturerad vårdinformations samarbetsrum.

Kontakta gärna processledare eller ordförande för mer information om nomineringsprocess, kompetens- och behörighetskrav samt gruppens arbete i övrigt.

Kunskapsstöd

Mer information om kunskapsstöd kring Snomed CT

Aktuellt

Utöver de löpande uppgifterna som beskrivs ovan arbetar gruppen just nu med följande:

 • Se över hur Snomed CT kan och får användas för att uttrycka innehåll i bedömningsinstrument och skattningsskalor som används i hälso- och sjukvårdens informationssystem.
 • Färdigställa process- och rutinbeskrivningar, tillsammans med Socialstyrelsen.
 • Ta fram ytor för att dela information om det arbete som pågår.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processtöd

Erika Ericsson, samordnare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

erika.ericsson@skr.se

Ordförande

Anna Rossander, informatiker, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Therese Lundh, informatiker, Norra sjukvårdsregionen
 • Minna Haanpää, samordnare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Susanna Jönsson, verksamhetsutvecklare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Robert Meriruoho, informatiker, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna-Maria Nygren, informatiker, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ajla Jakupovic, informatiker, Västra sjukvårdsregionen
 • David Wetterbro, informatiker, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Erik Tainio Lagusson, kodverksstrateg, Södra sjukvårdsregionen
 • Annika Asp, terminolog, Inera
 • Gustaf Claesson, informationsarkitekt, Inera