Publicerad 16 april 2024

Verksamhetsutveckling

Målet med kunskapsstyrning och verksamhetsutveckling är att bästa tillgängliga kunskap ska finnas tillgänglig och tillämpas i mötet mellan patienter och brukare och vårdens, omsorgens och socialtjänstens professioner. Det ska finnas stöd för att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för uppföljning, förnyelse och lärande.

Ny kunskap och nya förutsättningar i verksamheter och processer förändrar ständigt förutsättningarna för hälso- och sjukvård och omsorg, och därmed dess service och tjänster. Frågor som ständigt är aktuella:

  • Hur omsätter vi ny forskning och kunskap i arbetet och i mötet mellan patienter, brukare och dess närstående och professionerna inom hälsa, vård och omsorg?
  • Hur tar vi tillvara patienters, brukares och närståendes egna kunskaper? I mötet är patientens och brukarens kunskap om sig själv och om vårdprocessen lika viktig som professionens kunskap.
  • Hur finner vi balans i den digitala transformationen?

Det handlar om att verksamhetsutveckling kan vara en del av det dagliga arbetet genom kontinuerlig tillämpning av förbättringskunskap och lärande. För att förändringarna ska bli förbättringar behöver vi tillägna oss och ta tillvara flera kompetenser. Vi behöver kunna hur vårdens och omsorgens system fungerar. Vi behöver kunskap om variation och hur vi kan fånga och mäta måluppfyllelse, och vi behöver kunskap om vad förändringspsykologi säger om människors deltagande i förändringsarbete. Vi måste också ha förmåga att leda det lärande som behövs för att förbättringsarbete ska lyckas.

För att lyckas med förändringsarbete och åstadkomma hållbara förbättringar krävs tre typer av kunskap:

  • Professionella kunskapen: ämneskunskap, praktiska och personliga färdigheter samt värderingar och etik
  • Patientens kunskap: individens perspektiv och upplevelser, erfarenheter av vårdförloppet, patientresan samt hälso- och sjukvårdens system
  • Förbättringskunskap: ett eget kunskapsområde med egna teorier och praktiska tillämpningar

Tillsammans ökar dessa kunskaper förutsättningarna för samskapade, ständiga förbättringar av hälso- och sjukvårdens tjänster som bättre möter patienter och brukares behov. Utifrån detta ökar värdet för dem vården är till för: patienter, brukare och kunder.

Patientens kunskap i förbättringsarbeten. Tre rutor med pilar till tre liggande cirklar. Text i rutorna: Professionell kunskap: ämneskunskap, personliga färdigheter, värderingar och etik. Förbättringskunskap: system, variation, förändringspsykologi, lärandestyrt förbättringsarbete. Patientens kunskap: personens perspektiv, upplevelser och erfarenheter, hela bilden av patientresan. Cirklar: traditionellt förbättringsarbete, patientmedverkan i förbättringsarbete (pilar leder till ett plustecken för både rutor och cirklar, leder till sista cirkeln:) samskapande, ständiga förbättringar av hälso- och sjukvårdens tjänster. Underrubrik från sista cirkel: Förbättrade resultat för patienten och vården.

Klicka på bilden för att förstora den

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.