Publicerad 21 mars 2022

Patientmedverkan

När patienter, närstående och patientföreningar har möjlighet att bidra ger det bättre underlag för att skapa god och jämlik vård.

Allt fler inser betydelsen av att fånga upp, ta tillvara och använda patienters och närståendes erfarenheter, upplevelser av och synpunkter på svensk hälso- och sjukvård. Det gäller både förbättringsarbeten och den egna vården. Patienter och vårdpersonal behöver lära av varandra, och också se varandras kunskap som viktiga delar i utformning av vården. Medan vårdprofessionerna har vetenskaplig expertis om sjukdomar och behandlingar, har patienterna kunskap om sina egna resurser och förmågor, samt kraft att bidra. Patientmedverkan behövs på både individ-, verksamhets- och systemnivå. När patienter, närstående och patientföreningar har möjlighet att bidra ger det bättre underlag för att skapa god service och kvalitet.

Patientmedverkan – en framgångsfaktor

För att ge goda förutsättningar för en aktiv patientmedverkan finns i kunskapsstyrningssystemet både strukturer och verktyg. I de nationella programområdena bidrar patientföreningarna med synpunkter, bland annat i den årliga verksamhetsplaneringen. I de nationella arbetsgrupperna ingår patient- och närståendeföreträdare.

Mer om uppdraget som patientföreträdare i nationella arbetsgrupper

Intervju med patientföreträdare

Här nedan intervjuas en patientföreträdare som har varit med i arbetet med standardiserat vårdförlopp inom cancersjukdomar.

Patientkontrakt

Syftet med patientkontrakt är att genom en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt.

Om patientkontrakt på skr.se

Film om patientkontrakt

Hur gör jag om jag vill bli patient- eller närståendeföreträdare i en nationell arbetsgrupp?

Du kontaktar patientföreningen för den sjukdomsgrupp som kan tänkas vara aktuell för just dig. Om det inte finns någon lämplig patientförening kan du kontakta oss och beskriva ditt intresse.

kunskapsstyrning-vard@skr.se

Hur kan jag rekrytera patient- eller närståendeföreträdare till en nationell arbetsgrupp?

Rekrytering sker i första hand genom en förfrågan till en patient- och närståendeförening. På så sätt säkerställs en demokratisk grund för uppdraget. För de patientgrupper som saknar patientförening kan annat lämpligt alternativ för rekrytering användas. I dessa fall bör andra former för förankring tillämpas.

Hur kan patient- eller närståendeföreträdare förankra synpunkter och erfarenheter med en bredare grupp?

Det är en fördel om patient- och närståendeföreträdare kan förankra sina synpunkter med en bredare grupp. Detta kan göras genom kontakt med en patientförening, via sociala medier, nätverk med mera.

Var kan jag få mer information om uppbyggnaden av kunskapsstyrningssystemet och hur det fungerar?

I introduktionsutbildningen för patient- och närståendeföreträdare finns en allmän beskrivning av kunskapsstyrningssystemet och också en introduktion till rollen som patient- och närståendeföreträdare. Introduktionsutbildningen hittar du på den här sidan:

Patientföreträdare i nationella arbetsgrupper

Vad ingår i uppdraget som patientföreträdare i kunskapsstyrningssystemet?

För ordförande och processledare i nationella arbetsgrupper finns ett bildspel med tal om patientmedverkan.

Patientmedverkan Intro på Youtube

Introduktionsutbildningen för patient- och närståendeföreträdare innehåller även en beskrivning av uppdraget. Introduktionsutbildningen hittar du på den här sidan:

Patientföreträdare i nationella arbetsgrupper

Hur mycket tid kräver uppdraget som patientföreträdare?

Tidsåtgången varierar relaterat till gruppens uppdrag och till den arbetsfas gruppen befinner sig i. Några patientföreträdare har beräknat tidsåtgången till 45 timmar per år.

Kan uppdraget skötas på distans?

Ja mötena genomförs på distans, med möjligt undantag av två fysiska möten per år.

Hur ersätts patientföreträdare som deltar i kunskapsstyrningssystemet?

En ersättningsmodell för patientföreträdare finns i rutinen för patientmedverkan, som du hittar på den här sidan:

Patientföreträdare i nationella arbetsgrupper

Vem kan jag kontakta om det uppstår något problem med ersättning eller andra frågor?

Du kontaktar oss så hjälper vi dig.

kunskapsstyrning-vard@skr.se

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård