Publicerad 16 februari 2022

Aktörer med regionala uppdrag inom kvalitetsregisterorganisationen

Registercentrumorganisationerna (RCO) arbetar utifrån överenskommelsen mellan SKR och staten om Nationella Kvalitetsregister. RCO ger stöd till kvalitetsregistren vid start, utveckling och drift av register. Alla Nationella Kvalitetsregister är anslutna till en RCO.

Registercentrumorganisationen

I varje sjukvårdsregion finns en Registercentrumorganisation (RCO). Den omfattar ett Registercentrum (RC) och ett Regionalt Cancercentrum (RCC). RC och den kvalitetsregisterrelaterade verksamheten inom RCC utgör tillsammans en RCO. Varje region får ett ekonomiskt stöd som fördelas genom nationellt beslut för detta uppdrag.

RCO i Samverkan

RCO i Samverkan (RCO Sam) består av cheferna för de sex RC och ansvarig för kvalitetsregisterverksamheten vid de sex RCC och leds av Stödfunktionen.

Det övergripande målet är att Nationella Kvalitetsregister ska kunna få motsvarande stöd oavsett vilket RCO de är anslutna till och oavsett centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA). RCO Sam ska arbeta för att uppnå bästa möjliga nytta och bästa möjliga kostnadseffektivitet ur ett nationellt perspektiv för stödsystemet till de Nationella Kvalitetsregistren. RCO Sam ska på den nationella nivån arbeta för att kvalitetsregister integreras i systemet för kunskapsstyrning och kommer till ökad nytta inom forskning och samverkan med Life Science-sektorn.

Registercentrum och Regionala cancercentrum

Registercentrum (RC) och Regionala cancercentrum (RCC) stödjer kvalitetsregistren vad gäller teknisk drift, analysarbete, i kliniskt förbättringsarbete med hjälp av registerdata samt medverkar till att registerdata blir användbara för olika användare. Idén är att flera register tillsammans kan bära vissa kostnader för personal och system som ett enskilt register inte klarar. Alla Nationella Kvalitetsregister är anslutna till ett RC eller ett RCC.

Registercentrum Norr

QRC Stockholm

Registercentrum Västra Götaland

Registercentrum SydOst

Registercentrum Syd

Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC)

Vilket stöd kan jag få?

Som registerhållare och styrgruppsmedlem kan du vända dig till ditt RC i bland annat i frågor som rör:

  • Att ta fram, bearbeta och analysera registerdata
  • Forskning
  • Förbättringsarbete
  • IT-frågor
  • Juridik
  • Kommunikation
  • Patientmedverkan
  • Registerutveckling
  • Statistik

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.