Publicerad 12 januari 2022

Forskning

Är du forskare och vill ha information om du hur du använder kvalitetsregisterdata i forskning? Här finns information till stöd för ditt arbete.

Om du vill använda data från kvalitetsregister i din forskning kan du läsa i vår snabbguide hur det går till och även ladda ner en mall för ansökan om att få ut data. Materialet är skrivet i samarbete mellan registercentrum, regionala cancercentrum och Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister.

Snabbguide för registerforskare (PDF) Pdf, 392 kB.

Blankett för ansökan om registeruppgifter för forskningsändamål (Word) Word, 132 kB.

Vägledning Kvalitetsregisteruppgifter för forskning (PDF) Pdf, 684 kB.

Registerservice på Socialstyrelsen

Registerservice är en servicefunktion för forskare och de Nationella Kvalitetsregistren.
Syftet är bland annat att bidra till ökad kvalitet på data i kvalitetsregistren. Här hittar man också stöd till forskare som planerar att forska på register. På Socialstyrelsens hemsida hittar du information hur du beställer registerdata.

Beställa data och statistik, Socialstyrelsen

Etikprövning

Etikprövningslagen omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter.

Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Avvägning mellan risker och kunskapsvinster är två faktorer som ska ingå i prövningarna.

Vägledning kring etikprövning på Etikprövningsmyndighetens webb

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES-området

De särskilda regler i personuppgiftslagen som gäller vid en överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES-området finns i dokumentet nedan. Den bedömning som måste ske innan tredjelandsreglerna är aktuella, nämligen om den behandling som överföringen innebär är laglig eller ej, tas inte upp i detta dokumentet.

Överföring av personuppgifter till tredjeland för forskning (PDF) Pdf, 61 kB.

Industrisamverkan

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister erbjuder stöd för register vid förfrågningar och diskussioner om samarbete med industrin.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Petra Hasselqvist
    Handläggare

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.