Publicerad 1 februari 2021

Mammografi

Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening (NKM)

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: K

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd ska samtliga kvinnor i Sverige i ålder 40-74 år kallas till mammografiscreening med 18-24 månaders intervall. Antalet kvinnor i denna åldersgrupp är drygt 2 miljoner (SCB 2012-12-31). Antal kvinnor som kommer in i screeningålder årligen är 55 000–60 000. Årligen görs det cirka 700 000 mammografiscreeningar.

Syftet med registret är att skapa en nationell databas med strukturerad information om verksamheten för mammografiscreening. Informationen ska användas för att uppnå en högkvalitativ och likvärdig verksamhet, uppföljning av projekt som syftar till att uppnå en högre deltagarfrekvens framför allt bland socioekonomiskt och språkligt missgynnade kvinnor, samt att följa upp och minimera falskt positiva fynd och minimera falskt negativa fynd som intervallcancer.

Registrets syfte är också att bidra till att det krav som nu ställs på screeningprogram kan uppfyllas.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening