Publicerad 1 februari 2021

Psoriasis

Register för Systembehandling av Psoriasis (PsoReg)

Registerkategori: Hud- och könssjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Västerbotten

Psoriasis är en systemsjukdom med inflammation i huden, och hos en tredjedel av patienterna även lederna. Medelsvår till svår psoriasis är associerad med ökad risk för metalbolt syndrom och hjärt- kärlsjukdomar.

Psoriasis är en folksjukdom som drabbar 2–4 procent av befolkningen. Vården av patienter med medelsvår till svår psoriasis kräver ofta systembehandling med potenta läkemedel. Psoriasis medför en påverkan på livskvaliteten jämförbar med astma och insulinbehandlad diabetes.

PsoRegs syfte är att:

 • Mäta effekten av insatt systembehandling samt följsamhet till behandlingsriktlinjer,
  såsom behandlingsmål PASI < 3 och DLQI ≤ 5.
 • Uppmärksamma samsjuklighet och levnadsvanors betydelse för psoriasis och effekten av behandlingen.
 • Bidra till kvalitetshöjning genom jämförelser mellan klinikernas sätt att handlägga patienter.
 • Återföra kunskapsvinster till både sjukvården och patienter, och därigenom kontinuerligt förbättra psoriasisvården med fokus på patientsäkerhet, behandlingsutfall samt jämlik
  och effektiv vård.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

PsoReg

Informationsansvarig

 • Ulrika Forsberg
  Kommunikatör