Publicerad 22 maj 2023

Borås Stad först ut med automatiserad överföring av data från journal till Senior alert

Nu införs automatiserad överföring av data mellan journal och det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Hälso- och sjukvården i Borås Stad, som varit pilot i utvecklingsprojektet, kommer att spara tid på minskad dubbeldokumentation. De ser patienterna som vinnare då förutsättningarna att erbjuda en jämlik vård förbättras.

– Vi är så nöjda med hur detta blivit, det är jubel ute i verksamheterna, säger Christina Vinge Appelkvist, verksamhetsutvecklare, och Carina Molander-Ivarsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, båda i Borås Stad.

Sedan hösten 2020 pågår ett arbete i regioner och kommuner i samverkan med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), för att stärka arbetet med automatiserad informationsförsörjning mellan regioner, kommuner och nationella kvalitetsregister. Senior alert, som används i både kommunal och regional hälso- och sjukvård i hela landet, är ett av kvalitetsregistren som deltar.

– Vi är redan igång med automatiserad informationsförsörjning för flera regioner, så det är mycket glädjande att även kommunerna nu med Borås först ut som ansluter till den nationella tjänsten ”Informationsutlämning till kvalitetsregister”, säger Björn Hultgren IT-strateg vid SKR.

– Förutom minskad dubbeldokumentation så medför arbetet en markant ökad struktur i journalföringen och samtidigt underlag för uppföljning och benchmark på flera nivåer, avslutar han.

Kommunerna förordade Senior alert

– Det var en önskan från landets kommuner att Senior alert skulle gå före i arbetet med automatiserad informationsförsörjning. Både vi och kommunerna har länge uttryckt en önskan om detta, säger Josephine Garpsäter, registerhållare för Senior alert.

Kvalitetsregistret Senior alert används i arbetet med vårdprevention för äldre. Syftet är att skador i vården ska undvikas och att alla ska garanteras en säker och jämlik vård. 288 av landets kommuner, 14 av regionerna samt närmare 150 privata vårdgivare är anslutna till kvalitetsregistret, som med sina cirka 30 000 användare är ett av landets största.

– Vi har nu gått i produktion med första utvecklingsdelen som gör det möjligt att föra över information från journalsystemet Cambio VIVA till Senior alert. Den omfattar information om riskbedömningar och bakomliggande orsaker inom fyra av registrets fem fokusområden: trycksår, undernäring, fall och munhälsa, säger Josephine Garpsäter.

Omfattande validering av variabler

Inför arbetet med informationsförsörjning har alla 500 indikatorer och variabler i Senior alert gåtts igenom och validerats.

– Vi har tillsammans med Borås stad kommit fram till vilka uppgifter som ska finnas i journalsystemet efter genomgången. Detta har inneburit omfattande förändringar både i Senior alert och i journalsystemet. Vissa variabler och indikatorer har tagits bort, andra lagts till eller förtydligats. Till exempel har de fritextsvar som finns i journalsystemet inte varit möjliga att föra över till kvalitetsregistret, säger Josephine Garpsäter.

Arbetet har bedrivits agilt tillsammans med journalleverantören Cambio och registercentrum UCR (Uppsala Clinical Research Center), som bidragit med en stor del av verifieringen och testningen.

Generisk lösning för fler system

Lösningen som tas fram för överföringen mellan journal och kvalitetsregister ska vara generisk och kunna användas av fler av de journalleverantörer som används av kommunerna.

– Inledningsvis tas en informationsspecifikation fram, det vill säga en teknisk beskrivning över variablerna. Det är ett tidskrävande arbete, men när det är klart kan det sedan återanvändas vid den fortsatta utvecklingen av journalsystem, berättar Kristina Malmsten, nationell koordinator för Senior alert.

Minskat dubbelarbete i Borås Stad

Borås Stad började använda Senior alert år 2011. Lika länge har det funnits en önskan att få till en integrering mellan journal och kvalitetsregister. Det var självklart att tacka ja till medverkan i projektet om automatiserad informationsförsörjning.

– Det var mycket glädjande för oss att kommunen ville satsa resurser på att vara pilot. Registrering i kvalitetsregister och dokumentation i journalen innebär mycket dubbelarbete och tar tid för våra anställda. Detta är särskilt viktigt i kommunal verksamhet där vi har ont om personal som till exempel sjuksköterskor, menar Carina Molander-Ivarsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Borås stad.

Christina Vinge Appelkvist, verksamhetsutvecklare i Borås Stad, och hennes kollegor har i många år jobbat målmedvetet för att visa nyttan med kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården.

– Vi har engagerat berörda nyckelfunktioner, chefer och andra medarbetare, gjort handlingsplaner och följt upp verksamheten kontinuerligt. Vi har fått medarbetare att gå från viss registreringsskepticism till att se värdet av det vi registrerar och att registren kan användas till uppföljning och verksamhetsutveckling.

Patienterna är vinnare

I Borås omfattar Senior alert 2 700 inskrivna brukare/patienter. Många är svårt sjuka.

– Vi gjorde skattningar på 1 600 unika patienter förra året och närmare 90 procent av dem bedöms ha någon eller flera risker. Integreringen gör det möjligt att jobba smart i journalsystemet och det kommer patienten att vinna på. Vårt mål är att erbjuda en jämställd och likvärdig vård och omsorg, vi kommer att spara tid, men ytterst är patientsäkerheten det viktiga. Vi tror verkligen på det här, avslutar Christina Vinge Appelkvist och Carina Molander-Ivarsson.

Kontakt

Christina.appelkvist@boras.se

Senior alert

Läs vidare

Automatiserad informationsförsörjning

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.