Publicerad 22 december 2021

Fler leveranser av automatiserad informationsförsörjning till Nationella Kvalitetsregister

Programmet för automatisering av informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister inleddes under hösten 2020 med projekt inom cancer- och hjärt-kärlområdet. Efter en första driftsättning under våren 2021 halverades dubbeldokumentationen för det nationella hjärtsviktsregistret RiksSvikt. Nu har slutleveransen genomförts och dubbeldokumentationen minskar ytterligare.

Arbetet samordnas av den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation tillsammans med stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Nära 80 procent av informationen som rapporteras från Region Värmland till RiksSvikt sker nu automatiserat, säger Björn Hultgren strategisk programkoordinator i programmet för informationsförsörjning. Projektteamet som består av personal från Region Värmland, Uppsala Clinical Research Center, Informatiker från nationell arbetsgrupp, registerföreträdare och test- och projektledning vid SKR har gjort ett målmedvetet och suveränt arbete, fortsätter han.

Registerformulär automatiseras

Programmets leveranser omfattar även bröst- och prostatacancerregistren. Projektet för Bröstcancerregistret i Region Kalmar län har i början av december 2021 anslutit till Ineras tjänst Informationsutlämning till Nationella Kvalitetsregister. Arbetet har koncentrerats till automatisering av ett urval av de registerformulär som omfattas.

– Vi har lärt oss massor och samtidigt fått förståelse för den komplexitet som automatisering innebär. Vi kommer initialt att driftsätta formuläret ”Anmälan” i Bröstcancerregistret för Region Kalmar, säger Therese Dabrowski huvudprojektledare för programmet. Nästa del som även omfattar formuläret ”Operation” planeras för Region Östergötland under våren 2022, fortsätter hon.

För Prostatacancerregistret planeras driftsättning i mitten av februari 2022 med Region Uppsala. Projektet har haft fokus på att strukturera journaldokumentationen för att möjliggöra en automatiserad informationsförsörjning.

Förstudier för kommande projekt

Under hösten 2021 har förstudier för tillkommande projekt genomförts. Regionernas beslutade urvalskriterier har legat till grund för vilka register som ingått i arbetet. För 2022 planeras nu fördjupade förstudier och succesiv övergång till projektfas.

För nationellt kvalitetsregister för mammografi pågår ett planeringsarbete för ett succesivt införande av automatisk informationsförsörjning till ett flertal regioner med start i januari 2022. Inledningsvis planeras anslutning för Region Sörmland respektive Region Västernorrland. Arbetet som koordineras av Regionala cancercentrum (RCC) innebär att informationsförsörjningen sker helt automatiserat från vårdinformationssystemet till kvalitetsregistret. Det kommer därmed att skapa förutsättningar för den nationella uppföljningen av screening för bröstcancer utan någon extra administrativ insats från hälso- och sjukvårdspersonalen.

– Det är glädjande att regioner, register, nationell arbetsgrupp såväl som Inera och SKR nu jobbar tillsammans för att åstadkomma en så smidig anslutningsprocess som möjligt med ett ömsesidigt lärande, säger Arvid Widenlou Nordmark, registersamordnare för Regionalt cancercentrum (RCC).

Automatisering initierad med kvalitetsregister inom kommunal hälso- och sjukvård

Arbete pågår också för register inom kommunal hälso- och sjukvård, där samtliga journalsystemsleverantörer ingår. Senior alert är först ut och har initierat arbetet med automatiseringen tillsammans med kommunerna. Totalt omfattas fem register inom kommunal hälso- och sjukvård. Förstudier för RiksSår, SveDem, Palliativregistret och BPSD planeras under 2022.

Informationsförsörjning till Nationella Kvalitetsregister

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.