Publicerad 12 januari 2022

Strategi för registerplattformar

Ett arbete pågår med att ta fram en strategi för registerplattformar samt en plan för genomförande.

Arbetet genomförs av representanter från Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna i Samverkan (RCO Sam), Nationella Kvalitetsregisterföreningen (NKRF) samt huvudmännen på uppdrag av Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister.

Behov av översyn

Under den femåriga satsningen på Nationella Kvalitetsregister (2012-2016) skedde en omfattande upp- och utbyggnad av de Nationella Kvalitetsregistren. Det har medfört att det idag finns ett stort antal IT-lösningar av olika mognadsgrad för samma ändamål. Det är nu aktuellt att göra en översyn av nuläget.

Strategi och plan för genomförande

Syftet med projektet är att, med stöd av tidigare utförda arbeten, ta fram en strategi för registerplattformar. Med strategin som underlag tas ett förslag fram på en genomförandeplan för styrning av förvaltning och vidareutveckling av registrens IT-lösningar.

Projektet bidrar till att skapa förutsättningar och en färdplan som skall resultera i IT-stöd för de Nationella Kvalitetsregistren, som kan utgöra underlag för kvalitetsutveckling och forskning samt bidra till förstärkt nytta i nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Nationell nivå

Projektet kommer att ta höjd för att strategin ska omfatta helheten på nationell nivå. Strategin för registerplattformar ska omfatta samtliga plattformar som finns i offentlig och privat drift samt individuella registerlösningar.

Projektorganisation

Projektägare: Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister

Projektledare: Margareta Eriksson

Biträdande projektledare: Annika Marking

Projektstyrgrupp

Ordförande: Petra Hasselqvist, Ordförande för RCO Sam

Ledamöter

 • Christina Petersson, Registercentrum Sydost
 • David Lindahl, Region Kalmar
 • Gabriel Granåsen, Registercentrum Norr
 • Karin Göransson, stödfunktionen och nationell samverkansgruppen för Nationella Kvalitetsregister
 • Lillemor Bergström, QRC Stockholm
 • Mikael Åström, Registercentrum SYD
 • Olle Lindevall, Nationella Kvalitetsregisterföreningen (NKRF)
 • Robert Svensson, Region Örebro
 • Rolf Rönnback, Inera
 • Sara Hansson, Uppsala Clinical Research Center (UCR)
 • Tobias Dahlström, nationell samverkansgrupp för uppföljning och analys
 • Torbjörn Eles, Regionalt Cancercentrum (RCC)
 • Urban Wiklund, Registercentrum Västra Götaland

Informationsansvarig

 • Petra Hasselqvist
  Handläggare

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.