Publicerad 22 april 2022

Strategi för registerplattformar

Ett förslag till en strategi för registerplattformar och en plan för genomförande har tagits fram. Projektet går vidare med fortsatt dialog och med att utarbeta en rekommendation för nästa steg.

Den nya nationella samverkansgruppen för data och analys (NSG DA), inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, har beslutat att fastställa projektets slutrapport med förslag till en strategi för registerplattformar och en plan för genomförande. De har också gett Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister i uppdrag att ta fram en kostnadsuppskattning för de olika stegen i det fortsatta arbetet med strategins genomförande. Därefter väntar ett ställningstagande om hur arbetet ska tas vidare. Strategin i sig är inte beslutad.

Bred representation i projektorganisationen

Arbetet har genomförts av en projektorganisation med bred representation. De kommer från Registercentrumorganisationerna (RCO), Nationella Kvalitetsregisterföreningen (NKRF), Inera, regionernas arkitekturråd, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister och dåvarande nationella samverkansgrupperna för nationella kvalitetsregister samt uppföljning och analys. Dessutom har ett antal referensgrupper och en expertgrupp medverkat i arbetet. Lumell Associates har haft uppdraget som projektledare och projektstöd.

Syfte och mål för projektet

Syftet med projektet har varit att ta fram ett förslag till en registerplattformsstrategi för Nationella Kvalitetsregister (NKR) och en genomförandeplan. Strategin och genomförandeplanen är tänkt att utgöra en grund för styrning av nyutveckling, avveckling, förvaltning och vidareutveckling av Nationella Kvalitetsregistrens IT-lösningar.

Projektets effektmål ska bidra till att NKR kan utgöra underlag för kvalitetsutveckling och forskning samt bidra med maximal nytta i systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Projektet avser att skapa förutsättningar och en färdplan som ska resultera i IT-stöd för NKR som:

  • Helt uppfyller gällande krav på IT-säkerhet och legala krav
  • Uppfyller användarnas krav på tillgänglighet
  • Samordnat bidrar till en högre grad av synergier
  • Är långsiktigt hållbara
  • Är kostnadseffektiva

Rapport Strategi för registerplattformar för Nationella Kvalitetsregister

Du kan ta del av rapporten genom att maila till Petra Hasselqvist på Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister.Petra Hasselqvist

Informationsansvarig

  • Petra Hasselqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.