Publicerad 30 mars 2021

Lagar, anställning

Länkarna går till Regeringskansliets rättsdatabas Lagrummet.

Anställningsskydd (LAS)

Regler om olika anställningsformer och när anställning kan avslutas.

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS)

Arbetsmiljö

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Arbetsmiljöförordning (1977:1166)

Arbetstid

Reglerar arbetstid per dygn, per vecka och per år, även raster, övertid och mertid.

Arbetstidslag (1982:673)

Diskriminering

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Facklig förtroendeman

Reglerar en fackligt förtroendevalds möjlighet att bedriva facklig verksamhet på arbetstid.

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Föräldraledighet

En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Lagen bestämmer också hur, hur mycket och hur länge en förälder får förkorta sin arbetstid.

Föräldraledighetslag (1995:584)

Ledighet

Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl

Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Lag (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.

Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

Medbestämmande (MBL)

Regler om förhandlingar, kollektivavtal, fredsplikt, tolkningsbesked och skadestånd.

Medbestämmandelag (1976:580) (MBL)

Offentlig anställning (LOA)

Regler om bland annat bisysslor och arbetsmarknadskonflikter.

Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA)

Registerkontroll

Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn

Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder

Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

Skollag (2010:800)

Lag (1998:620) om belastningsregister

Förordning (1999:1134) om belastningsregister

Semesterlagen (SemL)

Reglerar rätten till semesterförmåner som semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Semesterlag (1977:480)

Sjuklön

Reglerar ersättningen vid sjukdom de första 14 dagarna av sjukdomsperioden.

Lag (1991:1047) om sjuklön

Skiljeförfarande

Lag (1999:116) om skiljeförfarande

Skola

Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet, om lärarnas behörighet och registerkontroll.

Skollag (2010:800)

Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Styrelserepresentation

Denna lag syftar till att de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar genom styrelserepresentation ska beredas insyn och inflytande i fråga om företagets verksamheter.

Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Förordning (1987:1260) om tillämpningen av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Socialförsäkring

Innehåller bestämmelser om sjukpenning.

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Säkerhetsskydd

Avser så kallade säkerhetsklassade anställningar.

Säkerhetsskyddslag (2018:585)

Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)

Utstationering av arbetstagare

Denna lag gäller när en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än Sverige utstationerar arbetstagare här i landet i samband med att arbetsgivaren tillhandahåller tjänster över gränserna.

Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Rättegången i arbetstvister

Denna lag äger tillämpning på rättegången i tvister om kollektivavtal och andra tvister rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.