Publicerad 22 mars 2021

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, jämställdhet

Att främja jämställdhet och motverka diskriminering är en central del av det politiska uppdraget. Förtroendevalda har det yttersta ansvaret för att värna jämställdhetsperspektivet i både de välfärdstjänster som erbjuds och i de arbetsgivarpolitiska frågorna.

Könssegregeringen inom offentliga yrken är ett reellt problem. Den handlar inte enbart om representation, utan även om integration och makt. Det behövs en jämnare könsfördelning i välfärden med fler män i vården, omsorgen och förskolan. Både för att öka rekryteringsbasen och för att vi behöver få in medarbetare med andra erfarenheter.

Vi behöver se till att både kvinnors och mäns kompetens och erfarenheter kommer till användning och, utan att tappa verksamhetens behov, organisera arbetet så att inga kvinnor eller män hamnar utanför. Ett konkret exempel är att se till att de som arbetar deltid eller på obekväm arbetstid också kan delta vid arbetsplatsträffar.

Arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering

Satsningar på jämställdhet ur både ett verksamhets- och ett arbetsgivarperspektiv görs bäst parallellt med varandra. Och liksom när det gäller att motverka diskriminering är det arbetsgivaren som har ansvar för att detta sker. Hur detta ansvar ser ut beskrivs närmare i diskrimineringslagen. Det är därför viktigt att du som förtroendevald sätter dig in i lagens beskrivning av arbetsgivarens skyldigheter.

Att göra jämställdhetsarbetet till en ordinarie del av arbetet förutsätter ofta förändrade processer inom styrning, ledning, utförande och uppföljning. Det rör sig med andra ord om komplexa åtgärder som fordrar både tid, uthållighet - och ett oupphörligt engagemang.

Diskrimineringsombudsmannens roll

Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) utarbetar metoder, ger råd och utbildar arbetsgivare i hur de ska arbeta för att uppfylla kraven i diskrimineringslagen.

DO har även i uppdrag att se till så att kraven uppfylls genom att granska arbetsgivarnas jämställdhetsplaner och lönekartläggningar.

Mer information om Diskrimineringsombudsmannen

Informationsansvarig

  • Charlotta Undén
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR