Publicerad 10 mars 2023

Frågor och svar om pensionsavtalet AKAP-KR

Ta del av de vanligaste frågorna om det nya och uppdaterade pensionsavtalet AKAP-KR.

Använd formuläret längst ner på sidan om du har en fråga som inte besvaras här.

 • För vem gäller AKAP-KR?

  AKAP-KR gäller från år 2023 för alla anställda inom kommunal sektor. Medarbetare med en årslön upp till och med 7.5 inkomstbasbelopp (en månadslön om ca 44375 kronor i 2022 års nivå) och som tidigare omfattats av KAP-KL övergår då till AKAP-KR. Medarbetare med ett pensionsunderlag överstigande 7,5 inkomstbasbelopp kommer att få välja avtalstillhörighet under en särskild valperiod våren 2023.

 • När träder AKAP-KR i kraft?

  AKAP-KR träder ikraft den 1 januari 2023.

 • Är AKAP-KR ett nytt avtal?

  Nej, AKAP-KL byter namn till AKAP-KR från och med ikraftträdandet den 1 januari 2023.

 • Varför har vi överenskommit om AKAP-KR?

  Ett avgiftsbestämt pensionsavtal som utgår ifrån den anställdes livsinkomst är modernt och långsiktigt hållbart för alla parter. 1,2 miljoner medarbetare i välfärden kommer att få högre och tryggare pensioner, samtidigt som kommuners och regioners pensionsskuld minskar över tid och ger mer förutsägbara kostnader för arbetsgivarna. Rörligheten både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna samt arbetsgivarnas möjligheter till kompetensförsörjning förbättras, samtidigt som systemet blir enklare att förstå.

 • Vilka är de viktigaste förändringarna i AKAP-KR?

  • Pensionsavgiften i AKAP-KR höjs till 6 procent på den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp (3,75 inkomstbasbelopp per halvår), och 31,5 procent på de delar av den pensionsgrundande lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (3,75 inkomstbasbelopp per halvår), upp till 30 inkomstbasbelopp (15 inkomstbasbelopp per halvt år).
  • Pensionsavgiften beräknas fortsatt vid två tillfällen per kalenderår; den 30 juni och den 31 december. Avgiften betalas av arbetsgivaren fyra gånger per kalenderår, 3 respektive 6 månader efter beräkningstidpunkten.
  • AKAP-KR gäller för anställda inom kommunal sektor (inklusive anställda som kommer från PA-KFS 09 avtalet). En större del av de anställda i KAP-KL går över till AKAP-KR.
  • Undantag görs för anställda med förmånsbestämt pensionsintjänande, anställda med överenskommen särskild avtalspension, beviljad särskild avtalspension för räddningstjänstpersonal, anställda födda 1957 och tidigare, anställda med hel- eller partiell sjukersättning eller arbetsskadelivränta samt anställda med förmånsbestämd pension under utbetalning. Dessa stannar kvar i KAP-KL.
  • Anställda med förmånsbestämt pensionsintjänande före 2023 i KAP-KL kan välja att gå över till AKAP-KR senast den 31 maj 2023, då med extra tillägg av pensionsavgift fram till 65 år.
  • För anställda med förmånsbestämt pensionsintjänande som väljer att gå över till AKAP-KR så fastställs vid övergången en intjänad pensionsrätt 2022 12 31 genom att beräkna en KAP-KL livränta, denna intjänade pensionsrätt uppräknas därefter med förändringen av inkomstbasbelopp fram till uttag av förmånen eller som längst till 65 år. Därefter sker uppräkning mot prisbasbeloppet.
  • Inträde till KAP-KL med delvis förmånsbestämda pensioner stängs.
  • Tidigaste utbetalningsålder för avgiftsbestämd ålderspension höjs från 55 år till 60 år.
  • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske livsvarigt men kan efter särskild överenskommelse betalas ut temporärt i som kortast utbetalningstid 10 år.

 • Vilka ekonomiska konsekvenser har pensionsavtalet?

  Kommuners och regioners kostnader för avtalspensioner, inklusive finansiell kostnad, beräknas nästa år att öka med 31 miljarder kronor jämfört med 2022. Det beror främst på inflationsuppgången och löneökningar under pandemin som bland annat resulterat i kraftigt höjda förmånsbestämda förmåner. En viss del tillskrivs också de höjda premienivåerna i det nya pensionsavtalet, som i grunden förbättrar medarbetarnas pensioner och gör det långsiktigt hållbart för arbetsgivarna.

 • Behöver AKAP-KR antas lokalt?

  Om AKAP-KL tidigare antagits så gäller detta fortsatt. AKAP-KL byter endast namn till AKAP-KR.

 • Behöver jag som arbetsgivare göra något när avtalet träder ikraft?

  • Inför avtalsförändringarna som träder ikraft 2023 så måste alla felaktigt öppna anställningar avslutas, avslutsdatum måste vara den sista dagen då medarbetaren arbetade.
  • Det är viktigt att omreglera anställningar med sjukersättning etc.
  • Rapportera nyanställda inklusive överenskommen lön till administratörerna så fort som möjligt, så att administratörerna kan fastställa rätt avtalstillhörighet i tid inför val av pensionsavtal.
  • Administratörerna kommer att hantera val av pensionsavtal för de anställda som har ett pensionsunderlag överstigande 7.5 inkomstbasbelopp. Mer information om den praktiska hanteringen kring valet kommer under hösten 2022.
  • Om arbetsgivaren efter avslutad valperiod erbjuder anställda att istället för KAP-KL omfattas av AKAP-KR så bör detta regleras och dokumenteras i anställningsavtalet.
  • Rapportera in eller uppdatera till rätt överenskommen lön på befintliga arbetstagare.
 • Behöver medarbetarna göra något när avtalet träder ikraft?

  • Medarbetarna behöver inte göra något inför årsskiftet. Tidigare gjort val för den avgiftsbestämda ålderspensionen gäller även efter gjort avtalsbyte. För den som tidigare har avstått att välja försäkringsgivare, gäller fortsatt ickevalet KPA Pension, traditionell försäkring med återbetalningsskydd.
  • Medarbetare som har ett pensionsunderlag överstigande 7,5 inkomstbasbelopp kommer att få göra ett val av pensionsavtal. Mer information om detta kommer under hösten 2022.
 • Hur kommer valet av pensionsavtal att gå till för medarbetare som har ett förmånsbestämt pensionsintjänande?

  Pensionsadministratörerna KPA och Skandikon kommer att administrera val av pensionsavtal. Mer information kommer under hösten 2022.

 • Behöver arbetsgivaren bistå med rådgivning inför valet av pensionsavtal?

  SKR kommer under hösten 2022 att ta fram ett valmaterial som stöd inför val av pensionsavtal. Detta valmaterial bifogas valet. Någon övrig rådgivning krävs inte av arbetsgivaren.

 • Hur ser tidplanen för val av pensionsavtal ut?

  1 januari 2023

  • Avtalet träder ikraft.
  • Automatisk övergång för anställda i KAP-KL som inte har ett pensionsunderlag överstigande 7,5 IBB.

  1 april 2023

  • Valperiod påbörjas.
  • Anställda med ett pensionsunderlag överstigande 7,5 IBB har möjlighet att göra ett val av pensionsavtal.

  31 maj 2023

  Sista dagen för anställda i KAP-KL med ett pensionsunderlag överstigande 7,5 IBB att göra ett val av pensionsavtal.

  30 juni 2023

  Sista datum för att rapportera in en arbetstagare på nytt pensionsavtal för anställda som valt att övergå till AKAP-KR.

  *Datum för valperioden kan komma att justeras under hösten 2022

 • Vad gäller för medarbetare som under den utsatta tiden för valperiod inte gör ett val av pensionsavtal?

  Det förutsätts att alla medarbetare som ges möjlighet till att välja pensionsavtal också gör ett val av pensionsavtal. Om medarbetaren inte gjort ett val bör arbetsgivaren säkerställa att medarbetaren gör sitt val. Om medarbetaren därefter ändå är förhindrad att göra ett val så stannar medarbetaren kvar i KAP-KL. Att alla medarbetare gör ett aktivt val av pensionsavtal är viktigt utifrån pensionens betydelse för framtida inkomst, samt att arbetsgivaren i och med det aktiva valet säkerställer att medarbetaren getts möjlighet till val och att valet har dokumenterats.

 • Kommer det komma mer information från SKR?

  SKR kommer fortlöpande att uppdatera denna webbsida och informera i andra kanaler såsom Arbetsgivarnytt.

 • Vad gäller för en medarbetare som är född 1985 och tidigare och som har en individuellt överenskommen pensionslösning?

  Medarbetare födda 1985 och tidigare som innan 1 januari 2023 överenskommit med arbetsgivaren om en alternativ pensionslösning, kvarstår i denna lösning tills annat överenskoms. Vid byte av arbetsgivare finns inte möjlighet för medarbetaren att återkomma till KAP-KL eller att med automatik få behålla sin alternativa pensionslösning i ny anställning.

 • Kan man fortsatt träffa individuella överenskommelser?

  Nej, från den 1 januari 2023 finns inte längre möjlighet att teckna alternativa pensionslösningar i AKAP-KR eller KAP-KL. Arbetsgivaren kan dock i AKAP-KR ge nyanställda medarbetare med en lön över 83,5 % av inkomstbasbeloppet möjlighet att kvarstå i en tidigare överenskommen pensionslösning.

 • Vad gäller för en medarbetare som idag omfattas av AKAP-KL?

  AKAP-KL byter endast namn till AKAP-KR och medarbetare i AKAP-KL omfattas med automatik av villkoren i AKAP-KR. Eventuella enskilda överenskommelser om AKAP-KL kan behöva ses över.

 • Vad gäller för en medarbetare som är född 1957 eller tidigare?

  Medarbetare som omfattas av KAP-KL kvarstår i KAP-KL. Nyanställda medarbetare födda 1957 eller tidigare som anställs inom 90 dagar från sista anställningsdagen i en tidigare anställning inom sektorn, kvarstår i tidigare gällande pensionsavtal. Nyanställd medarbetare född 1957 eller tidigare som anställs med större glapp än 90 dagar från tidigare kommunal anställning, eller tidigare anställning utom kommunal sektor, ska omfattas av AKAP-KR.

 • Vad gäller för medarbetare med påbörjad sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta i PFA och KAP-KL?

  Dessa medarbetare stannar kvar i respektive avtal fram till ålderspension eller till tidigare frisktidpunkt.

 • Om medarbetaren har påbörjat ett uttag av pension i KAP-KL, vad gäller då?

  Om medarbetaren påbörjat ett uttag av förmånsbestämd pension eller beviljats särskild avtalspension så kvarstår medarbetaren i KAP-KL.

 • Vad är den lägsta åldern för uttag av avgiftsbestämd ålderspension?

  Parterna har överenskommit om att införa en lägsta ålder om 60 år från år 2023.

 • Under hur kort tid får den avgiftsbestämda ålderspensionen tas ut?

  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske månadsvis och livsvarigt, till och med den månad arbetstagaren avlider. Efter särskild överenskommelse mellan medarbetaren och försäkringsgivaren i samband med ansökan om utbetalning av ålderspension, kan medarbetaren välja utbetalning under kortare tid, dock som kortast utbetalningstid på 10 år.

 • Kommer de tillförda uttagsreglerna för den avgiftsbestämda ålderspensionen även gälla tidigare inbetald pension?

  Ja, uttagsregler i Bilaga 1, AKAP-KR § 7 samt följdändringar i KAP-KL bilaga 1, § 15 samt för PFA även gäller för tidigare inbetalt kapital härrörande från kommunala avgiftsbestämda tjänstepensionsavtal.

 • Om en medarbetare byter befattning hos arbetsgivaren, ska då medarbetaren byta pensionsavtal?

  Om en medarbetare byter tjänst hos samma arbetsgivare så kvarstår hen i tidigare val av pensionsavtal om inte annat överenskoms mellan arbetsgivaren och medarbetaren.

 • Vilka kommer att omfattas av valet av pensionsavtal?

  En medarbetare som är född mellan 1958 och 1985 och som 2022-12-31 har ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension i KAP-KL kommer att kunna välja avtalstillhörighet.

 • Vilka uttagsregler gäller för medarbetare som ansöker om uttag av avgiftsbestämd ålderspension under 2022, men med pensioneringstidpunkt under 2023?

  Uttag som påbörjas efter 31 december 2022 följer nya bestämmelser. Instruktioner har getts till försäkringsgivare om att ge tydlig information till de anställda som ansöker om pension under 2022, att dessa ska informeras om nya uttagsregler för uttag som sker efter årsskiftet. De som redan nu har ansökt om uttag som ska påbörjas under 2023 med en lägre uttagsålder än 60 år och/eller en kortare utbetalningstid än 10 år ska informeras så snart det kan ske för att ges möjlighet att ändra sitt val av uttagstidpunkt.

 • Läkarförbundet har tecknat överenskommelsen senare än andra, innebär det något särskilt för läkarna?

  Nej, Läkarna har tecknat samma pensionsavtal som övriga förbund. Det innebär att villkoren är de samma oavsett yrkesgrupp.

 • Vi ska upphandla administratör under 2023. Vad gäller för oss?

  Det är olämpligt med importer och exporter av register under valperioden. Administratörer och SKR har därför överenskommit om att undvika exporter och importer under april månad 2023. Eventuellt byte av administratör kan därför tidigast göras i oktober 2023.

Mellanrubrik

Informationsansvarig

 • Niclas Lindahl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.