Publicerad 26 september 2023

Bemanningstrend inhyrd personal

Bemanningstrenden är en sammanställning över kostnader för hyrbemanningen inom hälso- och sjukvården som publiceras halvårsvis. Kostnadsredovisningen för halvåret 2023 visar en fortsatt ökning av kostnaderna.

Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården första halvåret 2023 (PDF) Pdf, 1 MB.

Bemanningstrenden visar att kostnaderna för hyrbemanningen ökade med 28 procent, eller 1 miljard, jämfört med samma tidsperiod året innan.

Totalt utgjorde kostnaden för hyrbemanning 4,9 procent av regionernas personalkostnaderna, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med halvåret 2022.

Ökade kostnader första halvåret 2023

En region minskade sina kostnader för hyrbemanning, övriga 20 regioner ökade.

Sjukhusvården stod för den största kostnadsökningen, men kostnaderna ökade också i primärvården och psykiatrin. Inhyrda sjuksköterskor ökade mest efter läkare.

Flera regioner har i år gjort omfattande insatser för att minska hyrbemanningen, dessa insatser har ännu inte fått tydligt genomslag i kostnadsutvecklingen för första halvåret.

Egen personal skapar säker vård

Med egna medarbetare skapas kontinuitet vilket är en förutsättning för säker vård för patienterna. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, som har god kunskap om patienterna och deras behov.

När andelen inhyrd personal blir för stor så blir vår ordinarie personals arbetsmiljö lidande och minskar kontinuiteten för patienterna, möjligheten till utvecklingsarbete och kan påverka patientsäkerheten negativt

En stabil och varaktig bemanning skapar bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt vårdutvecklingsarbete där alla kan vara med och bidra till ökad kvalitet.

Ökat vårdbehov, rörlighet inom yrkesgruppen, arbetstider/schemaläggning, svårrekryterade bristyrkeskompetenser, samt att det inom bemanningsföretag lovas högre löner, är några orsaker som ligger bakom regionernas beroende av hyrbemanning.

Fortsatt arbete för att minska beroendet av hyrbemanning

Regionerna har under flera år arbetat tillsammans för att uppnå ett oberoende av inhyrd personal. Satsningen är ett initiativ från samtliga regioner med regiondirektörerna som initiativtagare.

Det gemensamma arbetet som startade 2016 gav efter några år goda resultat genom att kostnadsökningarna minskade och hyrbemanningen sjönk inom flera regioner. Åren med pandemin och det ansträngda läget inom vården bröt den positiva utvecklingen.

Regionerna fortsätter att samarbeta med att minska hyrbemanningen. Flera regioner har tagit beslut i år om att minska sin hyrbemanning – och fler beslut är på gång. Det arbetet kommer att fortsätta och intensifieras.

Arbetsgrupper i regionerna

Inom respektive region finns en processledare som samordnar och ger stöd till det arbete som sker lokalt inom specifika utvecklingsområden. Varje region bestämmer utifrån sina förutsättningar vilka åtgärder som är viktigast för att minska beroendet av hyrpersonal.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christian Törnqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.