Publicerad 2 juni 2022

Frågor och svar om ansvarsprövning

SKR ger svar på vanliga frågor om ansvarsprövning Om du saknar en fråga kontakta gärna oss.

Det här är ansvarsprövning

 • Varför har vi ansvarsprövning?

  En grundbult i den lokala demokratin är möjligheten till insyn och kontroll och att kunna utkräva ansvar. När ansvarsfulla samhällsuppdrag utförs är det viktigt att kunna följa upp och försäkra sig om att verksamheten utförs på ett önskat och säkert sätt och att kunna ställa någon till ansvar om det finns brister.

  Granskning och ansvarsprövning är därför väsentliga delar i den demokratiska kontrollen, de bidrar till att skapa legitimitet och förtroende hos medborgarna, men också till styrning och säkerhet i verksamheten

  I kommuner och regioner sker ansvarsprövningen i två led. I allmänna val vart fjärde år har medborgarna möjlighet att utkräva ansvar av de förtroendevalda politikerna i fullmäktige. I nästa led är det medborgarföreträdarna i fullmäktige som varje år under mandatperioden prövar ansvaret i styrelser, nämnder och beredningar

  Det är de förtroendevalda som fullmäktige har utsett i styrelser, nämnder och beredningar som har detta ansvar och som prövas. Det främsta underlaget till fullmäktiges ansvarsprövning är revisorernas granskning och bedömning.

  Läs vidare under frågan: På vilket underlag prövar fullmäktige ansvaret?

 • Vem eller vilka har ansvar?

  Det är styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar samt enskilda ledamöter i dessa organ som har ansvar och därför ansvarsprövas av fullmäktige. Ansvaret följer med det uppdrag som dessa får av fullmäktige, när de utses till ett uppdrag till exempel i en nämnd

  Ansvaret är i grunden kollektivt, men kan prövas individuellt om en enskild förtroendevald agerat på ett uppenbart felaktigt sätt.

  Tjänstemän har inte ett självständigt ansvar som prövas av fullmäktige.

 • Vilket ansvar är det som prövas?

  Kommunallagens bestämmelser om uppdrag och ansvar för styrelser och nämnder ger en tydlig bild av ansvarets beståndsdelar.

  Uppdraget och ansvaret är att genomföra och förverkliga fullmäktiges mål och beslut – till givna förutsättningar, enligt gällande lagar och föreskrifter och med en tillräcklig intern kontroll.

  Uppdraget är också att återrapportera till fullmäktige på det sätt som fullmäktige bestämmer.

Revisorernas granskning och prövning

 • Vad gäller för den kommunala revisionen?

  Förutsättningar och uppdrag för den kommunala revisionen regleras i kommunallagen kapitel 12. Kommunallagen lägger också fast att revisionen ska utföras enligt god revisionssed, som successivt uttolkas i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet.

  Det är Sveriges Kommuner och Regioner som genom sin Revisionsdelegation har tagit på sig ansvaret att följa praxis, normera och dokumentera god revisionssed.

  Fullmäktige kan besluta om lokala föreskrifter för revisionen i ett revisionsreglemente som reglerar vad som ska gälla för revisionens organisation, arbetsformer och samverkan. Revisorerna ska genomföra sitt uppdrag oberoende – självständigt och objektivt

  I granskningen anlitar de förtroendevalda revisorerna sakkunniga yrkesrevisorer. De sakkunniga kan anställas eller upphandlas från marknaden.

  Kommunallagen 2017:725, Riksdagen

  God revisionssed i kommunal verksamhet

 • Hur rapporterar revisorerna sin granskning och ansvarsprövning?

  Under ett år genomför revisionen flera olika granskningar. Resultatet presenteras successivt under året i skriftliga rapporter – till de som granskats och för fullmäktige.

  Slutsteget i revisorernas arbete är revisionsberättelsen där revisorerna redogör för sin granskning och lämnar ett uttalande i ansvarsfrågan. Revisorerna kan tillstyrka ansvarsfrihet, avstyrka ansvarsfrihet och/eller rikta anmärkning. En anmärkning är en kraftig kritik men innebär inte att revisorerna avstyrker ansvarsfrihet

  Revisorerna redogör även muntligt för sin granskning och hur de kommit fram till uttalandet i ansvarsfrågan vid det fullmäktigemöte där ansvaret ska prövas.

Fullmäktiges prövning

 • På vilket underlag prövar fullmäktige ansvaret?

  Som underlag till ansvarsprövningen behövs granskning. Fullmäktige utser därför minst fem förtroendevalda revisorer med ett tydligt mandat och en oberoende ställning.

  Revisorernas uppdrag är att granska och bedöma all verksamhet varje år. De granskar om fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer uppnås och efterlevs. De prövar om verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt effektiv, om räkenskaperna är riktiga och om den interna kontrollen är tillräcklig. För genomförandet av granskningen anlitas sakkunniga.

  Med sin granskning bidrar revisionen till den demokratiska kontrollen i det politiska systemet. Resultatet av revisorernas granskning och prövning förmedlas till fullmäktige som underlag för deras ansvarsprövning. Det sker i olika revisionsrapporter och i revisionsberättelsen.

 • Vad ska fullmäktige besluta om?

  • Fullmäktige ska fatta beslut om ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas för styrelse, nämnder och beredningar. Det ska ske före utgången av juni månad.
  • Fullmäktige kan besluta i enlighet med revisorernas bedömning i revisionsberättelsen eller komma till ett annat ställningstagande.
  • Har revisorerna riktat anmärkning i sin revisionsberättelse måste fullmäktige besluta om de ställer sig bakom denna.
  • Fullmäktiges beslut ska motiveras om det inte är obehövligt, vilket i praktiken innebär att fullmäktige ska motivera sina beslut när revisorerna riktat anmärkning, avstyrkt ansvarsfrihet eller framställt väsentlig kritik i revisionsberättelsen.
  • Om revisorerna har riktat anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet ska fullmäktige innan de beslutar inhämta förklaring från den eller de som kritiken riktas mot.

  Eventuell förklaring ska tillsammans med revisionsberättelsen finnas som underlag till fullmäktiges beslut. Finns det mer än en revisionsberättelse från revisorerna ska fullmäktige behandla samtliga.

  När fullmäktige behandlar ansvarsprövningen får den eller de som är föremål för ansvarsprövningen inte delta i beslutet.

  Regler om ansvarsprövningen finns i kommunallagens femte kapitel, 24, 25 och 32 §§.

  Kommunallagen kapitel fem: Fullmäktige, Riksdagen

 • Blir det några konsekvenser av ansvarsprövningen?

  Fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan ger besked till styrelse, nämnder och beredningar hur fullmäktige ser på verksamheten och dess resultat.

  Ansvarsprövningen ger också signaler till medborgarna om tillståndet i kommunen och kan ligga till grund för deras ställningstagande vid de allmänna valen.

  Om fullmäktige vägrar ansvarsfrihet för en styrelse, nämnd, beredning eller enskilda förtroendevalda kan olika konsekvenser bli aktuella:

  • Mest vanligt är att den/de som vägrats ansvarsfrihet själva väljer att avgå från sitt uppdrag.
  • Fullmäktige kan formellt besluta att entlediga den/de som inte beviljas ansvarsfrihet.
  • Fullmäktige kan välja att genomföra en omorganisation så att den styrelse eller nämnd som vägrats ansvarsfrihet läggs ner och dess uppgifter förs över till en annan, alternativt ny nämnd eller styrelse.
  • Fullmäktige kan välja att ge den/de som vägrats ansvarsfrihet fortsatt förtroende, men förena detta med tydligare direktiv.
  • Fullmäktige kan bedöma om kommunen eller regionen har åsamkats sådan ekonomisk skada att ett skadeståndsanspråk ska väckas mot den eller de som vägrats ansvarsfrihet. Detta har inte skett under den tid Sveriges Kommuner och Regioner följt ansvarsprövningen systematiskt.

Praxis för ansvarsprövning

 • Vilka är grunderna för att avstyrka ansvarsfrihet och ge en anmärkning?

  God revisionssed i kommunal verksamhet redovisar de bedömningsgrunder utifrån vilka revisorerna gör sin prövning, den som redovisas i revisionsberättelsen.

  God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

  De mest åberopade grunderna är:

  • Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll
  • Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer
 • Hur ser praxis i ansvarsprövningen ut?

  I de allra flesta fall tillstyrker revisorerna att ansvarsfrihet beviljas och fullmäktige beslutar enligt revisorernas linje. I ett litet antal fall varje år väljer revisorerna att rikta anmärkning och/eller avstyrka ansvarsfrihet. Likaså är det ett fåtal fall varje år där fullmäktige väljer att vägra ansvarsfrihet och/eller rikta anmärkning.

Informationsansvarig

 • Lotta Ricklander
  Handläggare
 • Anna Eklöf
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR