Publicerad 10 mars 2022

Barnets rättigheter

De flesta verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med finns i landets kommuner och regioner. SKR arbetar aktivt för att stödja arbetet med att stärka barnets rättigheter.

En del av flera mänskliga rättigheter

SKR:s verktyg Prisma kopplar ihop artiklar i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen med de jämställdhetspolitiska målen, de folkhälsopolitiska målområdena och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Prisma

Beslutsfattande, lokalt och regionalt

I arbetet med att stärka barnets rättigheter i Sverige har SKR vid fyra tillfällen frågat medlemmarna vilka beslut de har fattat. Resultaten pekar mot en svag ökning av beslutsfattande rörande barnets rättigheter vid de tre första mätningarna. 2019 går siffrorna ner, utom för fråga 5 som visar att fler kommuner än 2016 har en person eller funktion som samordnar arbetet med barnets rättigheter.

Enkätundersökningar och rapporter

Rapporterna är tänkta att användas som underlag för fortsatta diskussioner och aktiviteter om hur Sverige kan flytta fram positionerna när det gäller att tillämpa barnets rättigheter, inte minst nu när konventionen har blivit svensk lag.

Barnkonventionen - svensk lag från 2020

Enkäter skickades ut 2011, 2013, 2016 och 2019.

  • Enkäten består av sju frågor, samma frågor varje år.
  • Resultaten av de två första frågorna sammanställs och presenteras i form av kartor per län när det gäller kommuner och en rikstäckande karta när det gäller regionerna.
  • Samtliga frågor presenteras i en enkätredovisning med ett resonemang om varje fråga. De två första frågorna rör beslutsfattande i fullmäktige eller styrelse om att arbeta utifrån konventionen om barnets rättigheter.
  • I sammanställningen för 2019 presenteras resultaten för alla år i staplar och sist ett problematiserande resonemang om resultaten.

Enkätredovisning, Lokalt och regionalt beslutsfattande om barnets rättigheter 2019 (PDF) Pdf, 250 kB.

Lokalt och regionalt beslutsfattande om barnets rättigheter 2019, tabeller (PDF) Pdf, 398 kB.

Enkätredovisning, Lokalt och regionalt beslutsfattande om barnets rättigheter 2011 - 2016 (PDF) Pdf, 420 kB.

Nyhetsbrev

Publikationer

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR