Publicerad 29 maj 2024

Jämställdhetsintegrering som strategi

Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin som bland andra Sverige, EU och FN har valt för att nå ett jämställt samhälle. I Sverige formuleras ett jämställt samhälle genom målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

För att uppnå målet behöver jämställdhet finnas med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen – från förslag, till genomförande och uppföljning. Styrkedjan är en metafor för att beskriva hur en verksamhet styrs. Kedjans länkar är de olika organisatoriska nivåer där styrning finns, från kommun- eller regionövergripande dokument ner till mallar, checklistor och rutiner för de som arbetar närmast invånarna. En viktig del av arbetet med jämställdhetsintegrering är att systematiskt synliggöra och analysera vilka konsekvenser olika förslag får för kvinnor respektive män.

Jämställdhet som bedrivs i separata projekt kan nå utmärkta resultat, men de brukar inte bli så långlivade. Jämställdhetsintegrering motverkar att jämställdhetsarbetet bedrivs vid sidan av annan verksamhet, utan det blir istället en del i det ordinarie arbetet som utförs av samtliga medarbetare i organisationen.

SKR har tagit fram en Vägledning som stöd till kommuner och regioner att jämställdhetsintegrera sina verksamheter.

Metodstöd för likvärdigt bemötande 

SKR har tagit fram ett stödmaterial som visar på hur verksamheter kan arbeta för att verksamheter kan bli jämställda och jämlika. Varje individ ska få det stöd, service och bemötande de är i behov av, och inte bli bedömda utifrån sitt kön eller andra identitets- eller bakgrundsfaktorer. Med öppna ögon kan vi få syn på ojämställdhet och ojämlikhet, och göra något åt det. Metodstödet ger dig svaret och riktar sig till dig som verkar inom kommun eller regional verksamhet.

Metodstöd för likvärdigt bemötande

Arbeta efter ”alltid kön aldrig bara kön”

Ett träffsäkert jämställdhetsarbete inkluderar, förutom kön, alltid relevanta maktordningar som påverkar människors livsvillkor. Detta kan sammanfattas i devisen ”alltid kön, aldrig bara kön”, som är viktig att bära med sig under arbetets gång. Ett annat sätt att uttrycka det på är ett intersektionellt jämställdhetsarbete, på så sätt knyts jämställdhet och ett bredare jämlikhetsarbete ihop. Vi skulle kunna kalla det kön plus.

Jämställdhetsintegrering som strategi fungerar även som strukturstöd för ett bredare arbete med jämlikhet och Agenda 2030. Arbetet med jämställdhetsintegrering underlättar också för kommuner och regioner att få syn på sina system för styrning och ledning, och framförallt var förbättringar behöver göras för att uppnå jämställdhet och successivt ett hållbart samhälle.

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.