Publicerad 1 juli 2022

Modellkoncept för jämställdhet

I SKR:s Modellkoncept får deltagarna stöd för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i styrning och ledning och i arbetet med Agenda 2030. Nu går det att göra intresseanmälan till nästa omgång som startar i februari 2023.

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar – det är syftet med SKR:s Modellkoncept för jämställdhet. Genom konceptet får deltagarna också kunskap som kan användas för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i genomförandet av Agenda 2030.

Så här går det till

Genom systematiska jämförelser med varandra (benchmarking) och ett ömsesidigt lärande, stärker deltagarna jämställdhetsperspektivet i sina system för styrning och ledning.

Från varje organisation deltar en hög politiker, en hög chef och en strateg eller motsvarande nyckelperson. Vid behov involveras ytterligare nyckelpersoner, som controller, statistiker och kommunikatör.

Deltagarna följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning.

Varje omgång av modellkoncpetet inleds med en gemensam uppstartskonferens och avslutas med en resultatkonferens, där deltagarna redovisar sina resultat. Inför uppstartskonferensen genomgår deltagarna en förberedande webbutbildning om jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Inför varje träff samlar SKR strategerna till egna träffar för planering och förberedelser.

Fördjupningsmoduler om förändringskommunikation, inkluderande kommunikation och jämställdhetsanalys bidrar till deltagarnas jämställdhetsintegrering.

Pilar och boxar som visar processen genom Modellkonceptet, med uppstartskonferens, lärandeträffar och resultatkonferens, samt förberedande träffar för strateger.

Modellkonceptet följer en strukturerad process, där lärandeträffarna ger deltagarna möjlighet till systematiska jämförelser inom olika teman.

Spridningen av modellkonceptet

 • Satsningen på Modellkoncept för jämställdhet startade med en pilot 2015. Hittills har ett 40-tal kommuner och åtta regioner deltagit i arbetet.
 • 2018-2020 genomfördes en pilot där fem regioner deltog i modellkonceptet: Gotland, Halland, Norrbotten, Värmland och Västerbotten. Under det första året deltog även Gävleborg.
 • I november 2020 till maj 2022 deltar Karlstad, Karlskrona, Kramfors och Vaxholm, med Kalmar och Örnsköldsvik som mentorer.
 • I september 2021 startade en omgång där Region Östergötland, Region Kronoberg och Lunds kommun deltar, med Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Värmland som mentorer. Omgången avslutas i februari 2023.

Utveckling av Modellkonceptet

Under 2022 pågår en vidareutveckling av Modellkonceptet. Syftet är att ge deltagarna ökade möjligheter att nå fram till konkreta verksamhetsförbättringar. Exempelvis kommer förbättringsarbetet år 2 av konceptet även att omfatta styrning och ledning i nämnder och förvaltningar. Modellkonceptet 2.0 presenteras i sin helhet under hösten.

Tidigare deltagare kan vara mentorer

Tidigare deltagare i satsningen medverkar som vägledare i själva konceptet, mentorer, vilket ger dem en möjlighet att fortsätta utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

Ett nytt nätverk för tidigare deltagare, i första hand för strateger, har sjösatts under 2022.

Nästa omgång startar februari 2023

Nu kan kommuner och regioner som vill vässa sin jämställdhetsintegrering anmäla intresse av att delta i nästa omgång, med start i februari 2023.

En förutsättning för att delta, är att det finns ett övergripande politiskt beslut om att jämställdhetsintegrera organisationen, till exempel att organisationen skrivit under CEMR-deklarationen.

Avgiften för att delta i modellkonceptet är 50 000 kronor. SKR arrangerar uppstartsmöte, resultatkonferens och fördjupningsseminarier, håller i strategträffar inför varje lärandeträff, tillhandahåller vägledning, material och metodstöd på webben, samt en grundutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Detta förväntas av alla deltagare

Kommunen/regionen som deltar i modellkonceptet

 • deltar med politiker, hög chef och strateg/utvecklingsledare
 • planerar och genomför lärandeträffar utifrån konceptets mallar
 • planerar, testar, utvärderar och implementerar utvecklingsarbete inom en verksamhet
 • rapporterar resultat till SKR
 • deltar som mentor i en följande omgång av modellkonceptet

Deltagande organisationer står för egna resor och boende i samband med fysiska träffar, omkostnader för att organisera en lärträff på hemmaplan, samt övriga kostnader för utvecklingsarbeten inom den egna organisationen.

SKR kommer gärna till er kommun eller region och berättar mer om Modellkoncept för jämställdhet – fysiskt eller digitalt. Kontakta projektledaren Åsa Thörne Adrianzon för att boka ett möte.

Intresseanmälan till Modellkoncept för jämställdhet

Min kommun/region är intresserad av mer information om Modellkonceptet och vad det skulle innebära för oss att delta. Vänligen kontakta mig!


Publikationer

Informationsansvarig

 • Åsa Thörne Adrianzon
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR