Publicerad 20 april 2022

Förändringsarbete med våldsutövare

Att förändra beteendet hos våldsutövare är viktigt för att förebygga våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Kommuner och regioner behöver stärka det arbetet – med de våldsutsattas trygghet i centrum.

Nytt ansvar för kommuner

Den 9 juni 2021 fattade riksdagen beslut om en ändring i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Förändringen gäller från 1 augusti 2021.

Riksdagsbeslut om förebyggande av våld i nära relationer

Regeringens proposition: Förebyggande av våld i nära relationer (Prop. 2020/21:163)

Socialstyrelsens meddelandeblad: Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och barnfridsbrott

Finansiering till kommunerna

Lagändringen finansieras med 30 miljoner kronor för 2021 och 60 miljoner kronor per år från 2022. Fördelningen till kommunerna sker utifrån befolkningsstorlek, cirka 3 kronor per invånare 2021, och cirka 6 kronor per invånare 2022 . En kommun med 15 000 invånare får till exempel 88 000 kr per år från 2022.

Pengarna betalas ut genom kommunernas generella statsbidrag. Medlen är inte öronmärkta och behöver inte ansökas om, utan används så som kommunerna finner mest lämpligt.

Kvalitet i förändringsarbetet med våldsutövare

I SKR:s skrift om våldsutövare finns kunskapsstöd om hur kvaliteten kan utvecklas i arbetet med män som utövar eller har utövat våld mot kvinnor i nära relation. Skriften lyfter forskning och beprövad erfarenhet.

Skrift: Förändringsarbete med våldsutövande män

Maria Eriksson, professor vid Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke Högskola), är en av författarna till skriften. Här berättar hon hur kvaliteten kan stärkas i arbetet med våldsutövare, samtidigt som de utsattas säkerhet sätts i centrum. Föreläsningen är 38 minuter.


Bedöma föräldraförmåga hos våldsutövare

SKR:s skrift om barn som upplever våld lyfter forskning och ger praktiskt stöd hur socialtjänsten kan bedöma omsorgsförmåga, både hos våldsutsatta och våldsutövande föräldrar.

Barn som upplever våld - att stödja barn och bedöma föräldrars omsorgsförmåga

Nationell telefonlinje för våldsutövare

Länsstyrelsen Stockholm och Manscentrum driver en nationell stödtelefon för personer som utövar eller riskerar att utöva våld mot närstående. Du som är yrkesverksam kan också ringa hit om du vill veta vilka verksamheter för våldsutövare som finns i närheten.

Telefonlinjen Välj att sluta

Lärande exempel

Informationsansvarig

  • Elin Holmgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR