Publicerad 28 mars 2022

SKR:s kvinnofridssatsning

2021-2023 genomför SKR en särskild kvinnofridssatsning för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Syftet med kvinnofridssatsningen är att stödja kommuner och regioner att bättre
  • förebygga och tidigt upptäcka våld
  • stödja våldsutsatta och deras barn
  • verka för att våldsutövare ändrar beteende

Kvinnofridssatsningen är ett av tre delprojekt inom SKR:s satsning på jämställdhet och kvinnofrid, och en fortsättning på det arbete som genomfördes efter överenskommelse med regeringen 2018–2020.

SKR:s satsning på jämställdhet och kvinnofrid

Stöd från kvinnofridssatsningen

Utvecklingsledare för kvinnofrid i varje län

Genom kvinnofridssatsningen har de regionala samverkans- och stödstrukturerna för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård, RSS, anställt utvecklingsledare inom kvinnofridsområdet. RSS finns i varje län.

Utvecklingsledarnas uppdrag är att stödja kunskapsutveckling i kommunerna och stärka samverkan mellan aktörer i länen. Målet är att stödja långsiktigt hållbara strukturer för kommunernas kvinnofridsarbete. Utvecklingsledarna träffas i ett nationellt nätverk hos SKR och samverkar även med länsstyrelsernas utvecklingsledare för kvinnofrid.

Regionala samverkans- och stödstrukturer för socialtjänst och hälso- och sjukvård

Individbaserad systematisk uppföljning på kvinnofridsområdet

2021-2023 genomför SKR en ny omgång av projektet SU-Kvinnofrid, där kommuner får stöd att systematiskt följa upp socialtjänstens insatser till våldsutsatta på individnivå. I första omgången av projektet 2019-2020 deltog 38 kommuner. Syftet med projektet är att öka kunskapen om kvinnofridsarbetes kvalitet och resultat som stöd för verksamhetsutveckling.

Projekt SU-Kvinnofrid – systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta

Barn som upplever våld

2020 publicerade SKR en skrift om hur socialtjänsten kan stödja barn som upplever våld och bedöma omsorgsförmåga hos våldsutsatta och våldsutövande föräldrar. Skriften innehåller en kunskapsöversikt om forskning på området och praktiskt stöd vad socialtjänsten kan göra – från att upptäcka våld till att ge insatser efter behov.

Barn som upplever våld

Boende för våldsutsatta

Ekonomisk utsatthet, bostadsbrist och höga krav för att få ett hyreskontrakt är några av de hinder som gör det svårt för våldsutsatta att få en ny bostad och bryta upp från våldsutövaren. SKR har tagit fram lärande exempel samt frågor och svar om kommunernas möjligheter att underlätta för målgruppen.

Boende för våldsutsatta

Stöd till hälso- och sjukvården

SKR har kartlagt vården för personer som utsatts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och andra former av mäns våld mot kvinnor. Rapporten identifierar utmaningar, goda exempel och ger konkreta förslag på vad beslutsfattare på olika nivåer kan göra för att förbättra vården. SKR har även tagit fram en film och lärande exempel som stöd för vården.

Rapport: Hälso- och sjukvård för våldsutsatta – så kan arbetet utvecklas

Stöd att utveckla vården för våldsutsatta

Forskning om våldsförebyggande arbete i skolan

På SKR:s uppdrag har Stockholms universitet utvärderat svenska skolors arbete med den våldsförebyggande metoden Mentors in Violence Prevention, MVP. Syftet är att öka kunskap om hur metoden fungerar, vad som krävs för att genomföra den och hur MVP står sig i jämförelse med skolans ordinarie kvalitetsarbete mot kränkande behandling.

Utvärdering av MVP

Utlysning av medel till skolor

I juni 2019 utlyste SKR medel till kommuner som vill ha stöd att komma igång med våldförebyggande metoder i skolan. Drygt 40 kommuner är nu igång med utvecklingsarbete. Arbetet följs upp under 2021.

Utlysning av medel till skolor

Stöd till chefer att uppmärksamma våldsutsatta medarbetare

SKR har tagit fram ett stödmaterial om våld i nära relation för arbetsgivare. Syftet är att stödja chefer att uppmärksamma våld och underlätta för utsatta medarbetare att få rätt stöd och hjälp. Materialet har utvecklats i dialog med SKR:s medlemmar.

Våld i nära relation – stöd för dig som chef

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR