Publicerad 8 april 2022

Utveckla medborgarbudget för demokratisk- och social hållbarhet, nätverk

SKR driver ett nätverk under perioden 2019 - 2022 för att utveckla medborgarbudget (enligt SKR:s modell för medborgarbudget för demokratisk- och social hållbarhet). Kommuner och regioner som vill delta i nätverket är välkomna att kontakta SKR.

Målgrupp

Kommuner och regioner som vill pröva och utveckla medborgarbudget från något eller flera av de inriktningar som utvecklats internationellt, och som SKR vill pröva i svenska kommuner och regioner. Inriktningarna är enligt följande

  • territoriet kommunen eller regionen
  • speciell grupp eller grupper
  • teman eller institutioner.

Mål med utvecklingsarbetet

Kommuner och regioner kommer att pröva och utveckla medborgarbudget utifrån SKR:s modell under tre år. Efter avslutat projekt kommer vi att visa på lärande exempel på medborgarbudget.

Organisation

Upplägget för nätverket utgår från varje enskild deltagares behov. För att delta ska beslut i styrelsen eller nämnd finnas och förtroendevalda och tjänstepersoner ska vara beredda att delta i processen.

Nätverket kommer att använda sig av SKR:s modell som bygger på den modell som internationell forskning och erfarenheter visat vara mest framgångsrik.

Modell för medborgarbudget

Projekt Medborgardialog ger stöd i processen genom nätverksträffar, utbildning, internationellt erfarenhetsutbyte och metodutveckling. Vi har också knutit forskare Giovanni Allegretti, Universitet i Coimbra, Portugal till projektet. Giovanni arbetar över hela världen med att stödja utvecklingen av medborgarbudget och forskar på dess utveckling och resultat.

Upplägg

Under projekttiden bör kommunerna upprepa medborgarbudgetprocesser tre gånger. Alla tre åren inkluderar också utvärdering och lärande där vi utvecklar modellen tillsammans med deltagande kommunerna och regioner. SKR ger stöd i processen. Först träffen skedde maj 2019. 

Bakgrund och fakta

Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2008 arbetat med att stödja kommuner och regioner i att pröva och utveckla medborgarbudget i svensk kontext. Vi kan nu se ett ökat intresse från kommuner och regioner att pröva och utveckla medborgarbudget.

Under senaste mandatperioden har SKL gett stöd till ett antal kommuner för att pröva och utveckla medborgarbudget under tre år och vi kan se positiva resultat i kommunerna. SKL:s modell bygger på internationell forskning och på internationella och nationella erfarenheter från arbete med medborgarbudget. Internationellt används medborgarbudget i allt större utsträckning inte minst i
Västvärlden. Fokus är på förtroendeskapande, social hållbarhet, stärkt folkhälsa och utvecklad demokratisk medvetenhet. Vi ser också en klar trend att stora städer inför medborgarbudget såsom Paris, Madrid, New York och Chicago med flera.

Forskare visar på tre inriktningar på medborgarbudget; att medborgarbudget sker utifrån territoriell indelning, utifrån fokus på specifika grupper eller utifrån ett visst tema eller institution. Exempel på territoriell inriktning är Paris som valt att ha medborgarbudget dels över hela staden, dels indelat i distrikt. Exempel på speciella grupper så förekommer många medborgarbudget med fokus på unga och där till exempel Portugal har lagstiftat om att medborgarbudget ska genomföras för unga. Exempel på inriktning mot tema är Toronto, där deras bostadsföretag involverar de boende i medborgarbudget.

Att skapa strukturer och metoder för att involvera medborgarna i delaktighets- och medskapandeprocesser blir alltmer centralt för kommuner och regioner och där ser vi att medborgarbudget kan vara en modell att pröva och utveckla.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR