Publicerad 5 april 2022

Lagstiftning, hot, hat och våld

Strafflagskärpning för brott mot förtroendevalda och dess närstående är antagen. 2021 har EU kommissionen tagit ett initiativ för att utvidga listan på EU-brott med hatpropaganda och hatbrott. SKR följer utvecklingen kring lagstiftning.

SKR arbetar för att ansvaret för förtroendevaldas trygghet tydliggörs

Enkätundersökning 2022: Hot och hat mot förtroendevalda

Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag - intervjuer med förtroendevalda

Dokumentanalys 2019: Att hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda

De senaste åren leder hat, hot och våld mot förtroendevalda i kommuner och regioner till ökad påverkan och ökade konsekvenser i de förtroendevaldas demokratiska uppdrag. Det leder till bland annat att förtroendevalda väljer att inte uttala sig, tvekar inför beslut och att en del avslutar förtroendeuppdrag i förtid.

Undersökningar som SKR genomfört via enkäter, intervjuer och analys av dokument visar att drygt hälften av kommunerna och nästan alla regioner anger att de har system för att omhänderta hot och hat mot förtroendevalda. Men undersökningarna visar en stor variation mellan kommuners och regioners beslut när det gäller organisation och arbetssätt kring de förtroendevaldas trygghet i uppdraget. Förtroendevalda som har blivit utsatta vittnar också om att roller och ansvar i det omhändertagande arbetet inte alltid är tydligt.

Skärpt lagstiftning

Den 1 januari 2020 skärptes straffen för de som hotar och trakasserar förtroendevalda och dess anhöriga i kommuner och regioner.

Lag om ändring i brottsbalken (2019:828)

EU kommissionen tar krafttag mot hatpropaganda och hatbrott

Förslag att EU-brott även ska omfatta hatpropaganda och hatbrott, Europeiska kommissionen

EU-kommissionen har 2021 lagt fram ett initiativ om att utvidga förteckningen över så kallade EU-brott till att även omfatta hatpropaganda och hatbrott. Brotten anses särskilt allvarliga eftersom de undergräver EU:s gemensamma värden och grundläggande rättigheter, inskrivna i fördrag och stadga.

SKR arbetar med frågan inom ramen för Europeiska regionkommittén, som just nu bereder ett yttrande om kommissionens initiativ. Yttrandet bereds i CIVEX-utskottet under vår och sommar, och ska antas i plenum den 12-13 oktober 2022.

Arbetet mot hot- och hat samt värnandet av det demokratiska samtalet är en av SKR:s prioriterade frågor inför Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd våren 2023.

På gång inom EU våren 2022

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR