Publicerad 31 maj 2024

Valfrihetssystem i regioner

SKR har följt utvecklingen av regionernas beslutade och annonserade valfrihetssystem, grundade på lagen om valfrihetssystem (LOV). Tidsserien inleds 2007 när det första vårdvalet infördes. Antal valfrihetssystem inom regionernas verksamhetsområden uppgick i maj 2024 till 106 stycken.

Aktuell utveckling

Huvuddelen av vårdval infördes emellertid i samband med lagens tillkomst 2009 och de närmast följande åren. Efter 2014 har förändringstakten avtagit till några enstaka införda eller avvecklade vårdval varje år.

Utvecklingen kan i många fall hänföras till styrande politisk majoritet. I valet 2022 skiftade majoriteterna i hela 12 regioner, och konsekvenserna syns nu i form av nya införda eller avvecklade vårdval. Sedan föregående år har följande tre vårdval införts:

  • Vårdval vaccinationer (Region Västmanland).
  • Vårdval gynekologi i öppenvård (Region Östergötland).
  • Specialistpsykiatrisk samtalsbehandling (Region Östergötland).

Vårdval har också avvecklats:

  • Vårdval planerad specialiserad lymfödemrehabilitering (Region Stockholm) återtas i regionens regi.
  • Vårdval kataraktoperationer i öppenvård (Region Uppsala) ingår framöver i vårdval ögonsjukvård.
  • Vårdval ögonbottenfotografering för diabetiker (Region Uppsala) ingår framöver i vårdval ögonsjukvård.
  • Vårdval psykoterapi för vuxna (efter fastställt behov, när kapacitet i egen regi saknas, Region Halland), motsvarande behandling ingår sedan tidigare inom både vårdval närsjukvård och vårdval specialiserad vuxenpsykiatrisk öppenvård.

Diagram: Införda och avvecklade vårdval

Diagrammet visar antalet införda vårdval från 2007 till och med 2024 i Sveriges regioner. Antal valfrihetssystem inom regionernas verksamhetsområden uppgår 2024 till 106 stycken. Totalt har under hela perioden 127 vårdval införts och 21 avvecklats.

Valfrihetssystem med regionala skillnader

Regionernas olika förutsättningar och behov återspeglas i antalet införda vårdval. Vårdval kan svara mot ett behov att öka kapaciteten när invånarantalen eller behoven ökar. Men vårdval fungerar inte förutsättningslöst överallt och är inte en universallösning för alla problem.

Tre tillväxtregioner ligger i topp med antalet införda vårdval, Stockholm, Uppsala och Skåne.

Diagram: Införda vårdval per region

Diagrammet visar antalet vårdval i Sveriges regioner 2024, totalt 106 stycken.

Tjänster som omfattas av vårdval

Vårdval finns inom många av regionernas olika verksamhetsområden. I tabellen är vårdvalen grupperade enligt verksamhetsindelningen VI 2000.

Tjänster inom vårdval 2024

Valfrihetssystem som öppen data

Regionernas samtliga valfrihetssystem enligt LOV redovisas som öppen data. Tidsserien omfattar 2007 – 2024. Data är grupperad efter region, MVO, samt huvud- och delverksamhetsområden. Tidsangivelser finns för respektive valfrihetssystems införande samt eventuella upphörande.

SKR:s öppna data, PSI

Öppen data om valfrihetssystem publiceras också av Upphandlingsmyndigheten. Antal annonserade valfrihetssystem publiceras i juni årligen. Tidsseriens första år är 2022.

Statistikdatabasen, Upphandlingsmyndigheten

Källa: Uppgifterna är hämtade från Upphandlingsmyndighetens annonsdatabas för LOV-uppdrag, och kompletterad med uppgifter lämnade av regionerna under april 2024.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.