Publicerad 2 juli 2024

Förtroendevalda i kommuner och regioner

SKR gör en kort sammanfattning av Statistiska Centralbyråns (SCB) rapport om de förtroendevalda i kommuner och regioner 2023. Den visar att drygt 39 000 har förtroendeuppdrag i kommunsektorn. SKR komemr att publicera länsvisa rapporter om de förtroendevalda i kommun och region.

SKR kommer att studera SCB:s material från 2023 och beskriva vad som utmärker de lokala politikerna i länen. Fakta i rapporterna är baserad på Statistiska centralbyråns statistik (SCB). Rapportenra kommer att publiceras under hösten 2024.

Kort om Statistiska Centralbyråns kartläggning

Statistiska Centralbyråns (SCB) kartläggning över de förtroendevalda visar bland annat att 35 900 förtroendevalda har ett politiskt uppdrag i landets kommuner och 4 600 i regionerna.

Den visar också att det är en minskning i kommunerna jämfört med förra mandatperioden och en liten ökning i regionerna. Undersökningen visar också att även om antalet förtroendeuppdrag minskar något har uppdragskoncentrationen ökat något.

Precis som tidigare är merparten, 96 procent, fritidspolitiker i kommunerna och 93 procent fritidspolitiker i regionerna. Det vill säga att de utövar sitt uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

SCB-rapport: Förtroendevalda i kommuner och regioner 2023

Bredd, grupper och könsfördelning

Det finns en stor bredd bland de förtroendevalda, till exempel är nästan var tionde förtroendevald småbarnsförälder och andelen kommunpolitiker med hösgskoleutbildning högre än i befolkningen som helhet. Samtidigt är vissa grupper fortsatt underrepresenterade. Det gäller inte minst unga och utrikes födda.

Könsfördelningen mellan män och kvinnor är på samma nivå som tidigare. Totalt sett är andelen kvinnor bland de förtroendevalda 43 procent i kommunerna och 48 procent i regionerna. Bland ordförandeposterna är till exempel 38 procent kvinnor och 62 procent män i kommunerna. I regionerna är motsvarande andel 46 procent respektive 54 procent.

Källa: SCB

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.