Publicerad 29 oktober 2021

Leda i förändring

Forskningen visar att många av de initiativ till förändring som startas upp aldrig riktigt når i mål. Förväntade resultat och effekter uteblir. Det går att lyckas med förändringar men kräver en systematik, förändringsledning. SKR har tagit fram ett stödmaterial för förändringsledning.

Stödmaterial för förändringsledning

SKR har med tagit fram ett stödmaterial som kan användas vid förändringsarbete. Stödet består av en ”verktygslåda” och mallar.

Verktygslådan stödjer de olika faserna i förändringsprocessen:

  • Planering och förberedelse
  • Genomförande
  • Uppföljning

Verktygslåda - att leda i förändring (PDF) Pdf, 695 kB.

Mallar - att leda i förändring (PDF) Pdf, 262 kB.

Skapa förståelse kring vad en förändring är

Först måste vi förstå vad en förändring är. Förändringar kan vara stora och små. Ändrade ekonomiska förutsättningen, en åldrande befolkning, krav på effektiviseringar med mera [FC1] är bara några i raden av exempel. En förändring kan beskrivas som ett antal aktiviteter som syftar till att ta en individ, grupp eller en hel organisation från ett nuvarande tillstånd till ett framtida och önskat tillstånd.

  • Vi måste också förstå att förändringar påverkar vår organisation, förtroendevalda, ledare och medarbetare där förändringen ska genomföras.
  • Vi måste vi ha kunskap kring hur förändringen ska genomföras.

Framgångsfaktorer för förändring

Tre faktorerna bidrar tillsammans för att ett förändringsinitiativ ska bli framgångsrikt. Men för att det ska bli framgångsrikt krävs att man arbetar med alla delar.

All förändring börjar med ett tydligt syfte

Alla involverade måste förstå varför förändringen ska genomföras. Det måste finnas tydliga mål kring vad vad som ska uppnås och att dessa kommuniceras till alla.

Utan människor ingen förändring

För att kunna leda människor i förändring gäller det att ha en grundläggande förståelse för hur förändringar påverkar oss som individer och hur vi normalt reagerar på förändringar. En förutsättning är ett gott ledarskap. Ett medvetet och gott ledarskap behöver genomsyras av en bra och tydlig kommunikation med fokus på ständig förankring hos alla inblandade.

Struktur för att skapa tydlighet

Strukturen hjälper till att skapa tydlighet kring vad som ska göras, när det ska göras och vem som ska göra vad. Att följa upp att man når sina mål är viktigt och måste genomsyra hela förändringsarbetet.

Fördjupad kunskap att leda i förändring

Ekonomistyrningsverket (ESV) tagit fram skriften ”Vägledning - Att leda förändring i offentlig verksamhet”. Med skriftens hjälp kan du fördjupa dina kunskaper kring att leda i förändring.

Att leda förändring i offentlig verksamhet, ESV

Informationsansvarig

  • Linda Persson Melin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR