Publicerad 17 augusti 2022

Det här gör SKR inom upphandling

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

SKR:s uppdrag att verka för utveckling av upphandling som en del i den strategiska styrningen och att innovationer, miljö och socialhållbarhet blir en del i utvecklingsarbetet av offentlig sektor.

SKR ger stöd inom främst fyra områden

Upphandling och inköp är områden som har en tydlig bäring på god ekonomisk hushållning och kvalitet i varor, tjänster och verksamheter. Politiska mål och strategier ger grunderna.

Styrning, kravställande, kontroll, utveckling och samverkan med näringsliv och brukare har en tydlig koppling till upphandling- och inköpsprocessen. En process som behöver samspela med övrigt arbete inom kommunen eller regionen. SKR stödjer arbetet på olika sätt inom fyra områden:

 1. ledning och styrning
 2. strategisk inköp
 3. stöd ur ett verksamhetsperspektiv
 4. juridisk rådgivning

Prioriteringar 2022

Idag saknas i många fall en helhetssyn avseende försörjningsstrategi, där upphandling ingår. En försörjningsstrategi som beslutas på rätt nivå i organisationen och ett tvärfunktionellt arbetssätt är en viktig del i detta arbete och behöver integreras i organisationens styrning.

Under 2022 kommer vi fortsätta arbetet med de olika nätverken vi driver inom strategisk upphandling. Vi erbjuder tillsammans med Adda (tidigare SKL Kommentus) och nationella kansliet för hållbar upphandling en webbutbildning inom hållbar upphandling, som kommer uppdateras med lagändringen som beräknas träda i kraft 1 juli 2022. SKR arbetar även med att tillsammans med medlemmar utveckla och sprida goda exempel på cirkulära affärsmodeller vid anskaffning.

Aktiviteter 2022

 • Nationella nätverk för upphandling som del i den strategiska styrningen som kan generera fler goda exempel för vidare spridning.
 • Seminarieserie om kategoristyrning, tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Svenskt Näringsliv.
 • Stöd och medverkan i expertgrupp för cirkulär upphandling
 • Erbjudande och utveckling av webbutbildning för hållbar upphandling
 • SKR samarbetar i ett nationellt perspektiv med Adda, andra myndigheter och intressenter för att främja medlemmarnas möjligheter att utveckla funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

Adda

Adda (tidigare SKL Kommentus) ägs av SKR samt en majoritet av Sveriges kommuner, vilka också är deras huvudsakliga kunder. De erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom inköp och HR. Bolaget, som till stor del ägs av Sveriges Kommuner och Regioner, är en koncern med två dotterbolag: Adda och AffärsConcept.

Genom Adda erbjuder de ramavtal inom olika områden som kommuner och regioner kan avropa från.

Adda

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Karin Peedu
  Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR