Publicerad 13 mars 2024

Det här gör SKR inom upphandling

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av träffsäkra upphandlingar och ökad effektivitet.

SKR ger stöd inom främst fyra områden

Politiska mål och strategier ger grunderna. Styrning, kravställande, kontroll, utveckling och samverkan med näringsliv och brukare har en tydlig koppling till upphandling- och inköpsprocessen. En process som behöver samspela med övrigt arbete inom kommunen eller regionen. SKR stödjer arbetet på olika sätt inom fyra områden:

  1. ledning och styrning
  2. strategisk inköp, kategoristyrning
  3. stöd ur ett verksamhetsperspektiv
  4. juridisk rådgivning

Prioriteringar

Idag saknas i många fall en helhetssyn avseende försörjningsstrategi, där upphandling ingår. En försörjningsstrategi som beslutas på rätt nivå i organisationen och ett tvärfunktionellt arbetssätt är en viktig del i detta arbete och behöver integreras i organisationens styrning.

Nätverket inom strategisk upphandling

För att höja inköpsmognaden och utveckla inköpsarbetet driver SKR nätverket.

Upphandling som strategisk styrning, nätverk

Kommunernas nätverk försörjningsberedskap

Cirka 33 inköpschefer representerar 290 kommuner. Nätverket träffas digitalt varannan onsdag. Ansvarig är Karin Peedu

Samordning av regionernas inköpschefer

Medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning med mera. Ansvarig är Sofia Medin.

Webbutbildning inom hållbar upphandling

SKR erbjuder tillsammans med Adda och nationella kansliet för hållbar upphandling denna utbildning som riktar sig till förtroendevalda, strateger, verksamhetschefer, inköpare eller controllers. I början av utbildningen väljer du rätt roll och får utbildningen anpassad utifrån ditt val.

Hållbar upphandling, Adda

EU-projekt om cirkulär upphandling

Medverkan i EU-projekt om cirkulär upphandling, PSP Circular. Sju medlemsländer har fått finansiering för att påverka och öka cirkulär och digital förändring, genom att tillsammans upphandla och utveckla ändamålsenliga IT-lösningar för att analysera och dela data om cirkulär upphandling.

SKR deltar som expert i följande utredningar om försörjningsberedskap

Nationell samordning av försörjningsberedskap

Utredningen ska analysera och föreslå en funktion med ansvar för natio­nell sam­ordning av försörj­nings­bered­skapen samt utreda principer och former för finansi­ering av sam­hällets försörj­nings­bered­skap. Förslagen ska syfta till att stärka Sveriges förmåga att upprätt­hålla en nödvändig försörj­ning vid freds­tida kris­situa­tioner, höjd bered­skap och ytterst krig. Remissyttrande senast 31 december 2023.

Ny livsmedelsberedskap

Utredningen ska föreslå en inriktning för livsmedelsberedskapen inklusive styrmedel för näringslivets medverkan. Förslagen ska utgöra en del av underlaget för regeringens fortsatta arbete för uppbyggnaden av livsmedelsberedskapen i syfte att stärka samhällets krisberedskap och det civila försvaret i enlighet med målet för det civila försvaret.
Redovisas januari 2024.

Näringslivets försörjningsberedskap

Utredningen ska kartlägga vilka varor och tjänster i Sverige som har väsentlig betydelse för upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet eller där allvarliga konsekvenser i övrigt riskerar att uppstå om varan eller tjänsten inte tillgängliggörs. Syftet är att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.
Slutredovisas oktober 2024. Preliminärt delbetänkande februari 2024.

Adda

Adda AB ägs av SKR samt en majoritet av Sveriges kommuner, vilka också är deras huvudsakliga kunder. De erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom inköp. Adda har två affärsområden; Adda Inköpscentral och Adda kompetens.

Genom Adda erbjuder de ramavtal inom olika områden som kommuner och regioner kan avropa från.

Adda

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.