Publicerad 25 mars 2021

Exempel, se hur andra gör

SKR har gjort en genomgång av upphandlingar inom tre olika områden inom hälso-och sjukvård, social omsorg samt teknisk förvaltning och sex exempel valdes ut. Kommuner och regioner bidrog med 40 förfrågningsunderlag som har haft en ansats till innovation eller mervärde.

Innovation, krav på funktion och mervärde

Nedan presenteras sex praktiska exempel. Dessa speglar upphandlingar där:

  • Innovation stått i fokus,
  • där upphandlingen bidragit till en vara eller tjänst som inte finns på marknaden,
  • fokus varit på att skapa mervärde, och
  • som innehåller hållbarhetskrav i syfte att uppnå ett övergripande mål.

Sex upphandlingar för innovation och mervärde (PDF) Pdf, 118 kB.

Innovationsupphandling inom hälso- och sjukvård

Upphandling med funktionskrav och helhetsansvar gav unik lösning i hybridoperationssal i Västra Götalandsregionen.

Behov och resultat

Västra Götalandsregionen har upphandlat utrustandet av hybridoperationssalar. Genom att ställa funktionskrav har man upphandlat en ny lösning som inte fanns på marknaden tidigare. Genom tillämpning av konkurrenspräglad dialog gavs marknaden incitament att utveckla en lösning som möjliggör användande av magnetkamera och 3D röntgen under pågående operationer, utan att behöva flytta patienten från operationsbordet.

Innovationsupphandling inom social omsorg, äldreboende

Upphandling av äldreboenden med profil för ökad valfrihet i Solna Stad, Stockholm.

Behov och resultat

Solna stad har upphandlat vård- och omsorgsboenden för äldre till fast pris. Kommunen hade på förhand beslutat sig för att varje boende skulle ha en unik inriktning av aktiviteter för de boende, till exempel kultur, natur eller IT. Detta villkor avsåg att ge större valfrihet och större överensstämmelse mellan de äldres intresse och aktivitetserbjudande på boendena.

Resultaten från Socialstyrelsens brukarundersökning visar att Solna ligger högt i jämförelse med andra kommuner på just frågan om man är nöjd med utbudet av aktiviteter. Utförare som driver profilboenden har erhållit kvalitetsutmärkelser, där konsekvenserna av profileringen har spelat en avgörande roll.

Innovationsupphandling inom teknisk förvaltning, räddningstjänsten

Funktionskrav gav unika skalbara skyddskläder till räddningstjänsten i Storgöteborg.

Behov och resultat

Räddningstjänsten i Storgöteborg hade ett behov att minska exponeringstiden för kontaminering från använda larmställ avsedda för rökdykning och räddningstjänst. Genom samverkan med marknaden genom Request for informations (RFI), konkurrenspräglad dialog, fastpris-modell samt utvärdering på funktionskrav har flera mål kunnat nås. Genom de nyutvecklade skalbara larmställen har arbetsmiljön förbättrats genom att exponeringstiden för skadliga ämnen kunnat minskas. Kostnaden har också kunnat minskas då skalbarheten innebär att del av stället kan bytas ut, istället för att kassera hela.

The Gothenburg suit har vunnit pris för bäst utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter - Götapriset 2015.

Upphandling med mervärde inom hälso- och sjukvård

Biobaserade engångsförkläden en vinst för miljön i Region Skåne.

Behov och resultat

Region Skåne stod inför behovet att upphandla engångsförkläden att användas inom vården. Då Region Skåne antagit en vision om att vara fossilbränslefri och klimatneutral senast år 2020, var det inte förenligt med detta övergripande mål att på nytt upphandla förkläden tillverkade av oljebaserad plast. Efter marknadsanalys, dialog och extern remiss ställdes slutligen kravet att förklädena till minst 70% skulle bestå av förnybart biobaserat material.

Den vinnande anbudsgivaren lyckades utveckla en ny produkt som till 91 procent består av förnybart biobaserat material (sockerrör och kalk) med bibehållen funktion och kvalitet. Upphandlingen har inneburit stora miljövinster till en endast marginellt högre kostnad. Upphandlingen har bidragit till att samtliga anbudsgivare utvecklat sina produkter och kan nu bättre möta ett framtida behov på klimatneutrala engångsartiklar.

Upphandling med mervärde inom social omsorg, serviceresor

Schyssta arbetsvillkor och miljöhänsyn i en hårt konkurrensutsatt transportbransch i Göteborgs stad, Färdtjänsten och Upphandlingsbolaget.

Behov och resultat

Göteborgs stad Färdtjänsten och Upphandlingsbolaget har på nytt upphandlat serviceresor (färdtjänst, skolresor, LSS-resor med mera, det råder kraftig konkurrens inom transportbranschen har detta bland annat medfört osäkra och bristfälliga arbetsvillkor. Utifrån övergripande mål om sociala hänsyn ställdes därför i detta fall kollektivavtalsliknande villkor. Dessutom ställdes som svar på det övergripande målet om reducerade utsläppsnivåer av växthusgaser, krav på transporter med fossilfritt bränsle.

Kontrakt har ingåtts med samtliga sex anbudsgivare som uppfyllde kvalificeringskraven. De högt ställda kraven ser ut att infrias. Trafikföretagen ställer successivt om sina fordon till fossilfritt bränsle, vilket är en stor vinst för miljön. Genom kraven på anställningsvillkor har upphandlande myndighet möjliggjort för förare att erhålla heltidsanställningar, vilket i sin tur ger högre kompetens och högre kontinuitet. Kraven har varit kostnadsdrivande och medfört realt ökade kostnader med cirka 5 procent jämfört med tidigare avtal.

Upphandling med mervärde teknisk förvaltning, teknisk service

Socialt ansvarstagande vid upphandling av skötsel- och byggentreprenader i Malmö, MKB fastighets AB.

Behov och resultat

De har i upphandlingen beaktat övergripande mål om att främja sysselsättningsmöjligheter, öka social integration och minska utanförskapet genom att ge unga personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden nya möjligheter.

De obligatoriska särskilda kontraktsvillkoren på upphandlade leverantörerna omfattar skyldighet att erbjuda praktikplatser, lärlingsplatser eller anställning i någon form till arbetssökande personer. En prioriterad grupp är ungdomar mellan 18 till 29 år som står långt från arbetsmarknaden och som är boende hos MKB. Antalet praktikplatser förhandlas från fall till fall, utifrån leverantörens förutsättningar. Genom att arbeta strukturerat med sociala krav är målsättningen att få 50 ungdomar i någon form av sysselsättning under 2016.

Fakta - förklaring - begrepp

  • Offentliga upphandlingar kan bidra till, och vara en drivande kraft, för innovationer i samhället. Om upphandlande myndigheter ger förutsättningar för leverantörer att ta fram nya lösningar kan det bidra till verksamhetsutveckling och ökad effektivitet.
  • Ett angreppssätt för att öppna upp för utveckling och innovation är att ställa krav på funktion istället för att detaljerat beskriva vad och hur en produkt ska vara utformad. Detta möjliggör för anbudsgivaren att utveckla upphandlingsföremålet och lämna ett anbud som beställaren kanske inte kunnat förutse.
  • Den är också ett kraftfullt verktyg för att skapa mervärden som kan bidra till en hållbar utveckling. Detta kan åstadkommas genom att ställa kompletterande krav som är baseras på olika organisatoriskt övergripande eller andra samhällsnyttiga mål. Strategiska överväganden om upphandlingens mål och inriktning bör därför utgå från fullmäktiges beslutade inriktningsbeslut och övergripande mål.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.