Publicerad 6 mars 2024

Kommunalt partistöd

Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner och regioner gör det idag. Nya regler gäller för kommunalt partistöd från och med mandatperioden 2014 - 2018.

Regler för partistöd regleras i kommunallagen

Reglerna för partistöd i kommuner och regioner regleras i kommunallagen som ger fullmäktige rätten att besluta om partistödets omfattning och formerna för det.

Kommunallag (2017: 725, 4 kapitel paragraf 29-32)

Regler för kommunalt partistöd i kommunallagen

De nya reglerna används från och med mandatperioden 2014-2018. Med de nya reglerna blir det möjligt att:

 • proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige från och med 2014 års val
 • fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål
 • fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet
 • fullmäktige får, i de i förväg antagna reglerna för partistöd, besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport

Cirkulär 14:12 om nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd

Utbetalning av partistöd

 • Partistöd utbetalas till alla partier som fått mandat och som tagit plats i fullmäktige.
 • Stödet betalas ut under de år partiet är representerat i fullmäktige och som längst under ett år efter det att representationen upphört.

Stöd till politiska partier i Kolada

Information om vad respektive kommun och region lägger i partistöd redovisat i kr per invånare går att söka via databasen Kolada.

Så här gör du i Kolda:

Verktyget Fri sökning i Kolada, sök efter partistöd

 • I fritextfältet under Sök Nyckeltal skriver du in N05007. Klicka på nyckeltalet.
 • Under Sök Kommun, region väljer du din kommun. Klicka på verkställ.

Utformning av partistödet

Stödet får inte, enligt kommunallagen "utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti". Det baseras därför på en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Den exakta utformningen och nivån varierar mellan kommuner, landsting och regioner.

Exempelvis kan utformningen av partistödet i kommuner vara enligt följande:

 • ett grundbidrag som är lika för alla partier i kommunen
 • ett bidrag baserat på antalet mandat

Hur stor del av partistödet som är grundbidrag respektive bidrag per mandat kan också variera mellan kommunerna.

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare
 • Martin Lidhamn
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.