Publicerad 11 januari 2023

Statsbidrag

Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag ingår i SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag. De riktade bidragen utbetalas separat.

Hur ger statsbidragen bäst effekt?

SKR har tagit fram en rapport om effekterna av riktade statsbidrag.

Läs rapporten om statsbidrag

Rapporten bygger bland annat på svar från enkäter till landets kommun- och regionstyrelsers ordförande.

Enkätsvar om riktade statsbidrag (PDF) Pdf, 468 kB.

Generella eller riktade statsbidrag

De flesta generella statsbidrag ryms i systemet för kommunalekonomisk utjämning och används i huvudsak för att finansiera inkomstutjämningssystemet och strukturbidraget. Inom det generella statsbidraget regleras också för utökat eller minskat uppdrag mellan staten och kommunsektorn enligt finansieringsprincipen.

Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa betalas ej ut med automatik utan måste sökas. Flera betydande bidrag hanteras bland annat av Skolverket och Migrationsverket. De riktade bidragen innebär ofta ökad administration för kommuner och regioner.

Kammarkollegiets e-tjänst för riktade statsbidrag

Inom området vård och omsorg har staten och SKR kommit överens om olika överenskommelser för riktade statsbidrag.

Det händer att riktade satsningar inom ett verksamhetsområde klassas som generella i den externa bokföringen. Det görs om bidraget inte behöver sökas, inte är villkorat för avgränsade åtgärder och inte behöver återredovisas. ”Skolmiljarden 2021” är ett sådant exempel.

Mera om generella och riktade statsbidrag

Specificering av vissa statsbidrag

SKR vill ha färre riktade statsbidrag

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Överenskommelser inom området vård och omsorg

Riksdagsbeslut av propositioner från våren 2022 gällande skolväsendet

Informationsansvariga statsbidrag

SKR:s Ekonomiblogg

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.