Publicerad 15 augusti 2022

Överenskommelser mellan SKR och regeringen inom vård och omsorg

Samarbetet mellan SKR och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner.

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Överenskommelsen syftar till att stimulera till regionala insatser som bidrar till förbättringar i form av kortare väntetider.

Överenskommelsen omfattar 2 967 miljoner kronor för 2022 och fördelas mellan två block. Block 1 på 2 513 miljoner kronor betalas ut baserat på regionernas uppfyllnadsgrad av prestationskraven. Regionerna kan kvalificera sig genom att korta väntetiderna jämfört med föregående år eller genom att ha en hög måluppfyllelse av vårdgarantin, utifrån väntetiderna till utpekade vårdinsatser inom primärvården, inom specialiserad vård och inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Block 2, utvecklingsblocket på 443 miljoner kronor, fördelas och betalas ut enligt befolkningsmängd. Medlen ska bland annat bidra till genomförande av insatser i den regionala handlingsplanen.

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser för en sammanhållen, jämlik och säker vård 2022. Totalt uppgår överenskommelsen för 2022 till 384 miljoner kronor, varav regionerna står för 100 miljoner kronor och staten för 284 miljoner kronor.

I överenskommelsen ingår:

 • Insatser för säkrare vård inklusive Strama (4,5 miljoner kronor)
 • Nationella kvalitetsregister (174,5 miljoner kronor)
 • Strukturerade uppgifter om läkemedel för förbättrad patientsäkerhet (5 miljoner kronor)
 • Långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta hälsotillstånd (10 miljoner kronor)
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – Jämlik och effektiv vård med god kvalitet (190 miljoner kr)

Överenskommelse om en sammanhållen, jämlik och säker vård 2022

God och nära vård 2022

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2022 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som främjar hälsan.

Överenskommelsen omfattar totalt 6 373 miljoner kronor. Av dessa avsätts 5 070 miljoner kronor till regionerna respektive 1 000 miljoner till kommunerna. 250 miljoner kronor är avsatta för kommuner och regioner gemensamt. 53 miljoner avsätts till SKR för att stödja regionerna och kommunerna i omställningen av hälso- och sjukvården till nära vård i genomförandet av utvecklingsområdena. Dessa är:

 • utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav
 • goda förutsättningar för vårdens medarbetare
 • insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025
 • förstärkt ambulanssjukvård

Överenskommelse om en god och nära vård 2022

Förlossningsvård och kvinnors hälsa 2022

SKR och regeringen har sedan 2015 haft överenskommelser om satsningar på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen ”Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020 – 2022” är en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård och omfattar bland annat hela vårdkedjan före, under och efter graviditet.

För året 2021-2022 har en tilläggsöverenskommelse tecknats om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård. Tilläggsöverenskommelsens innehåll har justerats något för år 2022 avseende ökade insatser för att utrota livmoderhalscancer inom ramen för överenskommelsen om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022.

Under 2022 fördelas 1 382 miljoner kronor till regionerna, av dessa är 445 miljoner från tilläggsöverenskommelsen. Målet är att uppnå en mer tillgänglig, kunskapsbaserad och jämlik vård inom mödrahälsovården, förlossningsvården, neonatalvården, primärvården och annan hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa 2022

Överenskommelse vaccinering mot covid-19, 2022

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse om vaccinering mot covid-19. Överenskommelsen innebär att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna.

Överenskommelse om vaccinering mot covid-19, 2022

Ökad nationell testning för covid-19, 2022

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse inför 2022 om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 samt en tilläggsöverenskommelse om snabbtester. Överenskommelsen innebär att regioner fortsatt ska kunna erbjuda avgiftsfri PCR-testning till personer som har symptom på covid-19. Syftet är att genom en ökad ändamålsenlig och långsiktigt hållbar testning kunna minska smittspridning samt begränsa smittans effekter.

Överenskommelse ökad nationell testning för covid-19, 2022

Insatser inom området psykisk hälsa 2022

SKR och staten har träffat en tilläggsöverenskommelse som kompletterar grundöverenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022 som beslutades av parterna i december 2020. Syftet med tilläggsöverenskommelsen är att klargöra den ekono­miska omfattningen av överenskommelsen för 2022. Parterna är överens om att inriktningen på överenskom­melsen i övrigt kvarstår oförändrad och syftar till att:

 • stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner
 • bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap
 • initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats

Tilläggsöverenskommelse psykisk hälsa 2022

Grundöverenskommelse psykisk hälsa 2021-2022

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2022 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Regeringen avser att fortsätta avsätta 600 miljoner kronor per år 2021 – 2023 för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård, förutsatt att riksdagen ställer medlen till förfogande. Överenskommelsen för 2022 omfattar totalt 530 miljoner kronor.

Ramarna för arbetet sträcker sig därmed till år 2023 medan de årliga insatserna som genomförs vidareutvecklas och anpassas årligen för att möta de utmaningar som den svenska cancervården står inför i dag och i framtiden. Insatserna i årets överenskommelse handlar bland annat om fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp, satsningar inom barncancervården, insatser för prevention och tidig upptäckt av cancersjukdom, rehabilitering, palliativ vård samt kompetensförsörjning och forskning. Flera insatser är en fortsättning på det arbete som har påbörjats under de senaste åren inom ramen för den nationella cancerstrategin.

Överenskommelse om jämlik cancervård med kortare väntetider 2022

Slutrapport Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider överenskommelse 2020 (PDF)

Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2022

SKR och regeringen har avtalat om en fortsatt överenskommelse som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering.

Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020-2022. Den omfattar totalt 200 miljoner kronor under 2022. Av dessa går 183,7 miljoner kr till kommunerna varav 15 miljoner kronor till de 10 modellkommunerna. SKR erhåller 16,3 miljoner kronor till stödfunktionen/kompetenscentret och till arbetet med säker digital kommunikation.

Överenskommelse om äldreomsorg

Läkemedelsförmånerna 2022

SKR och staten har träffat en överenskommelse om bidraget till regionerna för läkemedelsförmånerna för 2022. Bidraget omfattar totalt 34 355 miljoner kronor vilket bland annat innefattar kostnaden för läkemedelsförmånerna.

Överenskommelse läkemedelsförmån 2022

Överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022

SKR och staten har ingått en överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022. Det statliga bidraget till regionerna omfattar totalt 200 miljoner kronor.

Överenskommelse hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022

Tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel

SKR och staten har ingått en tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel. Det statliga bidraget till regionerna omfattar totalt 500 miljoner kronor. Medlen får även användas 2023 för ändamålet.

Försörjningsberedskap för läkemedel 2022, tilläggsöverenskommelse

Informationsansvarig

 • Emma Spak
  Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR