Publicerad 20 april 2022

Patientinflytande

Patient- och brukarinflytandet har under de senaste åren förstärkts då frågorna har fått allt större uppmärksamhet. Detta kombinerat med en trend av individualisering och ökad patientrörlighet inom såväl Sverige som EU.

En tid med ökad patientrörlighet och allmän individualisering har skapat en förändrad syn på den enskilde patienten, brukaren och invånarens ställning inom såväl hälso- och sjukvården som inom socialtjänsten. SKR intressebevakar och ger råd och stöd till medlemmarna vid frågor om patientinflytande.

För att öka kvaliteten i mötet med patienten kan verksamheten arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation. Genom Nationell patientenkät och Hälso-och sjukvårdsbarometern får regioner reda på hur patienter uppfattar hälso- och sjukvården i Sverige.

I patientinflytandet ingår också att ha möjligheten att söka vård utanför sin hemregion, utomlänsvård.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR