Publicerad 12 mars 2021

Fall och fallskador

Bland de viktigaste åtgärderna när det gäller att förhindra fall och fallskador är att bedöma om en patient har förhöjd risk att falla och därefter utreda vilka åtgärder som ska sättas in.

Fall och fallskador är ett stort folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga. Runt 300 000 personer uppsöker varje år specialistvård efter att ha skadats i en fallolycka. 66 828 personer skadades så allvarligt att de behövde läggas in på sjukhus och drygt 1 000 personer avled till följd av en fallskada under år 2017.

Nationell kraftsamling

Strategi för hälsa innebär en kraftsamling för att alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. SKR:s styrelse har beslutat att anta Strategi för hälsa och stödja kommuner och regioner i arbetet att främja hälsa och förebygga ohälsa. Ett av delmålen är att minska antalet äldre som drabbas av fallskador.

Mot denna bakgrund har SKR i samarbete med SPF Seniorerna, Pensionärernas riksorganisation (PRO), Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF) samlat ett antal förslag till hälsofrämjande och förebyggande insatser i ett dokument som alla kommuner och regioner kan kraftsamla kring. Arbetet har skett i samverkan med Socialstyrelsen och Livsmedelsverket. Syftet med dokumentet är att underlätta arbetet på regional och lokal nivå, men även belysa vikten av ett arbete där både vård och omsorg, invånare samt intresseorganisationer samverkar.

Dokument Nationell kraftsamling för att minska fall hos äldre (PDF) Pdf, 471 kB.

Strategi för hälsa

Stöd i arbetet att förebygga fall och fallskador

När äldre faller blir konsekvenserna ofta allvarliga och orsakar lång rehabilitering. En tidig fallriskvärdering ska därför göras på patienter över 65 år och andra vuxna som har neurologiska eller kognitiva sjukdomstillstånd. Om det finns en förhöjd fallrisk ska ett antal obligatoriska åtgärder sättas in i förebyggande syfte. Det är bland annat en fallriskutredning och planering av åtgärder.

SKR har inlett ett samarbete med Vårdhandboken där åtgärdspaketet för fall och fallskador kommer att revideras och ersättas med aktuella texter i Vårdhandboken.

Översikt, fallprevention, Vårdhandboken

Utvärdera rutinerna

Rutinkollen är ett IT-stöd som verksamheter kan använda för att utvärdera hur väl rutinerna följs. Stödet erbjuds alla verksamheter som bedriver vård.

IT-stödet Rutinkollen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR