Publicerad 15 mars 2021

Framgångsfaktorer vid införandet av nya arbetssätt som ökar patientsäkerheten

SKR har tagit fram en vägledning som beskriver konkreta framgångsfaktorer vid identifiering och införandet av nya arbetssätt som ökar patientsäkerheten i samband med vårdens övergångar

Svensk hälso- och sjukvård blir alltmer komplex och det ställs högre krav på samordning för att patientens väg mellan olika enheter, vårdgivare och huvudmän ska ske på ett säkert sätt.

Patientens övergångar - Framgångsfaktorer för att identifiera och implementera arbetssätt som ökar patientsäkerheten (PDF) Pdf, 954 kB.

Sju framgångsfaktorer

Vägledningen beskriver ett antal framgångsfaktorer som ska fungera som stöd i verksamhetsutvecklingen och ge konkreta exempel på hur nya arbetssätt framgångsrikt kan identifieras, implementeras och spridas. Materialet innehåller sju framgångsfaktorer, konkreta aktiviteter och checklistor.

Vägledningen bygger på djupintervjuer med experter och verksamhetsföreträdare samt fallstudier av några olika arbetssätt; arbetssätt för att förebygga läkemedelsfel, beslutstöd för bedömning i hemmet, kommunala hemtagningsteam, samordnad individuell plan (SIP), hälsostaden (Ängelholm), närvård Västra Skaraborg (Skaraborgsmodellen), SVEA och ViSam.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR